Lùn mà lối

Lùn mà lối tiếng Anh là gì?

Lùn mà lối:

  • He is short but arrogant. (nếu người đó là nam)
  • She is short but arrogant (nếu người đó là nữ)
  • You are short but arrogant (nếu người đó là người đối diện người nói)

Có thể thay arrogant bằng từ gần nghĩa của nó như: cocky, haughty.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.