Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu tiếng Anh là gì?

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu:

  • Always listening, never understanding (Luôn luôn lắng nghe, không bao giờ hiểu)
  • Always, listening, occasionally understanding (Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.