Phát hiện dấu hiệu sớm ung thư đại tràng

Phát hiện dấu hiệu sớm ung thư đại tràng tiếng Anh là gì?

Phát hiện dấu hiệu sớm ung thư đại tràng:

  • How to recognize early signs of colon cancer. (nếu là tiêu đề bài viết)
  • How to recognize early symptoms of colon cancer. (nếu là tiêu đề bài viết)
  • Recognizing early symptoms of colon cancer is crucial to effective treatment of the disease: Phát hiện dấu hiệu sớm ung thư đại tràng rất quan trọng cho việc điều trị bệnh hiệu quả. (Nếu là chủ ngữ như trong câu)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.