Cần cù bù thông minh

Cần cù bù thông minh tiếng Anh là gì? Cần cù bù thông minh: Literal translation: Hard work compensates for lack of intelligence. Lesson: A high IQ is over-rated. Hard [Đọc tiếp]