Yếu bày đặt ra gió

Yếu bày đặt ra gió tiếng Anh là gì? Yếu bày đặt ra gió = Yếu đừng ra gió: If you can’t stand the heat, don’t go into the kitchen.