Sông có khúc, người có lúc

Sông có khúc, người có lúc tiếng Anh là gì?

Sông có khúc, người có lúc:

  • Every dog has its day. (câu này nhấn mạnh ý ai rồi cũng có lúc thành công, ai cũng có một thời huy hoàng của họ)

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.