Còn nước còn tát

Còn nước còn tát tiếng Anh là gì? Còn nước còn tát: It’s not over until the fat lady sings. It isn’t over until the fat lady sings. It ain’t [Đọc tiếp]