Có tiền nhiều để làm gì

Có tiền nhiều để làm gì tiếng Anh là gì? Có tiền nhiều để làm gì: What’s the point of being rich? What’s the point of having lots of money?