Tối ngủ không đủ giấc, ban ngày ngủ gà ngủ gật

Tối ngủ không đủ giấc, ban ngày ngủ gà ngủ gật tiếng Anh là gì?

Tối ngủ không đủ giấc, ban ngày ngủ gà ngủ gật:

  • If you don’t sleep enough at night, you’re drowsy in the day time.
  • If I don’t sleep enough at night, I’m drowsy in the day time.
  • I am sleep-deprived, so I feel sleepy all the time.
  • You are sleep-deprived, so you feel sleepy all the time.

Trong tiếng Việt chủ ngữ có thể lược bỏ khi ngữ cảnh cho biết ai làm chủ ngữ, nhưng trong tiếng Anh, phải có chủ ngữ rõ ràng trong câu. Do đó, tùy chủ ngữ là gì thì chúng ta dùng cho phù hợp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.