Weather the storm là gì?

Weather the storm:

  • Vượt qua được khủng hoảng, khó khăn, trở ngại

In the next few days we will see if the ambassador can weather the political storm caused by his remarks. (Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem ngài đại sứ có thể vượt qua được khủng hoảng chính trị do những lời bình phẩm của ông ấy gây ra hay không.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.