55 Giới Từ Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

55 Giới Từ Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh

Dưới đây là tất cả 55 giới từ cơ bản mà bạn cần biết
 • aboard 
  /əˈbɔːrd/
 • about 
  /əˈbaʊt/
 • above 
  /əˈbʌv/
 • across 
  /əˈkrɔːs/
 • after 
  /ˈæftər/
 • against 
  /əˈɡenst/
 • along 
  /əˈlɔːŋ/
 • among 
  /əˈmʌŋ/
 • around 
  /əˈraʊnd/
 • as 
  /əz/
 • at 
  /ət/
 • before 
  /bɪˈfɔːr/
 • behind 
   /bɪˈhaɪnd/
 • below 
  /bɪˈloʊ/
 • beneath 
  /bɪˈniːθ/
 • beside 
  /bɪˈsaɪd/
 • between 
  /bɪˈtwiːn/
 • beyond 
  /bɪˈjɑːnd/
 • but /bət/         (except)
   /ɪkˈsept
 • by 
  /baɪ/
 • concerning 
  /kənˈsɜːrnɪŋ/
 • despite 
  /dɪˈspaɪt/
 • down 
  /daʊn/
 • during 
  /ˈdʊrɪŋ/
 • except for 
  /ɪkˈsept/ /fər/
 • from 
  /frəm/
 • in 
  /ɪn/
 • into 
  /ˈɪntu/
 • like 
  /laɪk/
 • near 
  /nɪr/
 • of 
  /əv/
 • off 
  /ɔːf/
 • on 
  /ɑːn/
 • onto 
  /ˈɒntu/
 • out 
  /aʊt/
 • outside 
  /ˌaʊtˈsaɪd/
 • over 
  /ˈoʊvər/
 • past 
  /pæst/
 • per 
  /pər/
 • regarding 
  /ˈɡɑːrdɪŋ/
 • since 
  /sɪns/
 • through 
  /θruː/
 • throughout 
  /θruːˈaʊt/
 • till 
   /tɪl/
 • to 
  /tu/
 • toward 
  /tɔːrdz/
 • under 
  /ˈʌndər/
 • underneath 
  /ˌʌndərˈniːθ/
 • until 
   /ənˈtɪl/
 • up 
  /ʌp/
 • upon 
  /əˈpɑːn/
 • with 
  /wɪð/
 • within 
  /wɪˈðɪn/
 • without 
  /wɪˈðaʊt/

 

Có thể bạn cần xem thêm bài Danh sách 90 động từ bất quy tắc thông dụng

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments