12 Quy Tắc Tránh Lỗi Subject Verb Agreement Trong Tiếng Anh

AGREEMENTS OF SUBJECTS AND VERBS

SỰ PHỐI HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

Một chủ ngữ ngôi 3 số ít sẽ đi với một động từ số ít.

Tuy nhiên, nhiều lúc cũng rất khó xác định chủ ngữ ấy số ít hay số nhiều. Sau đây là một số nguyên tắc căn bản:

  1. Hai chủ ngữ số ít nối với nhau bằng and:
   1. a) Thông thường động từ sẽ chia số nhiều.
   • Bob and Dick are here.
   1. b) Động từ sẽ chia số ít nếu cả hai từ cùng chỉ một người, một vật, một món ăn…
   • The teacher and singer is coming! (Giáo viên kiêm ca sĩ đang tới!)
   • Bread and butter is his favorite breakfast. (Món bánh mì trét bơ là bữa sáng ưu thích của cậu ấy)
  1. Chủ ngữ đứng trước as well as, including, together with, with, along with... sẽ chia động từ ít hay nhiều tùy chủ ngữ, không cần quan tâm tới thông tin kể từ as well as, including, together with, with, along with.
   • Bob, along with Dick and Harry, is going on vacation
  1. Hai chủ ngữ nối với nhau bằng either, or, neither, nor thì động từ sẽ thay đổi theo chủ ngữ ở gần nó nhất.
   • Neither Bob nor the others were ready for the test.
   • You or he is right.
  1. Nếu chủ ngữ là một danh từ tập hợp:
   1. a) Động từ sẽ ở số ít khi ta muốn đề cập đến một tập thể.
   • The football team is playing well.
   • The Government has decided to pass the bill.

4. b) Động từ sẽ ở số nhiều nếu ta muốn đề cập đến các thành viên trong tập thể ấy.

   • The football team are having lunch.
   • The government have discussed the matter for hours.
  1. Các danh từ people, police, public, clergy, cattle luôn luôn đi với một động từ số nhiều.
   • The police are making inquiries about the murder.
  1. Anybody, anyone, another, every, each, either, neither, everyone, everybody, everything, much, little, one, nobody, nothing, somebody, something, someone, no one… luôn luôn đi với một động từ số ít.
   • Neither of my friends has come yet.
   • Everybody looks happy.
  1. All và None có thể dùng với một động từ số ít hoặc số nhiều.
   • None of us is perfect.
   • He cried, “All is lost”.
  1. “The number of …” luôn chia động từ số ít, nhưng “A number of …” lại chia động từ số nhiều.
   • The number of students in the class is small.
   • A number of students were waiting for the shuttle bus.
  1. Khi chủ từ giả There (dummy subject) được sử dụng, động từ chia tùy theo chủ từ thật phía sau động từ.
   • There are many maps on the wall.
  1. Các danh từ chỉ môn hay ngành học tận cùng bằng -ics có thể dùng với động từ số ít:
   • Politics is interesting to me.
   • Economics is not really a science.
  2. Chủ ngữ có A lot of, Plenty of, Most of mang nội dung là “rất nhiều” nhưng không phải mặc định chia động từ số nhiều mà tùy thuộc vào nội dung của danh từ phía sau A lot of, Plenty of, Most of là ít hay nhiều.
   • A lot of people make subject-verb disagreement mistakes.
   • Most of my time is spent learning and teaching.
  3. Chủ ngữ có số thập phân như 1/2, 2/3 trước danh từ thì chia số ít hay nhiều tùy vào danh từ đó ít hay nhiều. Danh từ đó số ít thì chia số ít, danh từ số nhiều thì chia số nhiều.
   • 2/3 of the book is interesting.
   • 2/3 of the books are wet.
   • 1/2 of the students are diligent.
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments