Phân Biệt JUST và ONLY

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bảng so sánh này sẽ giúp các bạn phân biệt các cách dùng khác nhau của JUSTONLY.

PHÂN BIỆT JUSTONLY

JUST:

1. JUST chỉ 1 con số được cho là không nhiều. Lúc này JUSTONLY giống nhau.

Thí dụ:

There are JUST 10 students in my class: Trong lớp mình chỉ có 10 học viên

2. JUST dùng để ra lệnh, yêu cầu, sai khiến nhưng giảm nhẹ mức độ lệnh lạc, tăng mức độ lịch sự.

Thí dụ:

Slogan nổi tiếng của hãng Nike là

JUST DO IT!: Cứ làm đi!

3. JUST dùng để chỉ một hành động vừa mới kết thúc gần lúc nói.

Thí dụ:

I have just eaten: Tôi mới ăn xong

4. JUST còn có chức năng tính từ, mang nghĩa “công bằng”.

Danh từ của JUST là JUSTICE (công lý)

5. JUST NOW có nghĩa “mới đây/mới vừa rồi/mới tức thời”.

Thí dụ:

I saw him just now: Tôi mới thấy nó thức thì

6. JUST trong câu điều kiện với IF thì phải dùng IF + S + JUST…, S V. (nếu S chỉ cần làm gì đó thì sẽ như thế nào đó).

Thí dụ:

If I had just spent less money every day for 10 years, I would have enough money to buy a house: Nếu tôi chỉ cần xài ít tiền hơn mỗi ngày trong 10 năm thì giờ tôi đã đủ tiền mua nhà.

ONLY:

1. ONLY chỉ 1 con số được cho là không nhiều. Lúc này JUSTONLY giống nhau.

Thí dụ:

There are ONLY 10 students in my class: Trong lớp mình chỉ có 10 học viên

2. ONLY không có cách dùng để sai khiến này, không thay cho JUST được

3. ONLY không có nghĩa này, không thay cho JUST được

4. ONLY không có nghĩa này, ONLY luôn chỉ có chức năng trạng từ

5. ONLY NOW có nghĩa “chỉ ngay lúc này thôi”

Thí dụ:

Only now can you buy this product at a discounted price: Chỉ ngay lúc này mới mua sản phẩm này với giá khuyến mãi được thôi.

6. ONLY trong câu điều kiện với IF thì dùng IF ONLY mang nghĩa giá mà, giá như: IF ONLY S + V, S V (giá mà S làm gì đó thì sẽ như thế nào đó).

Thí dụ:

If only I had a million dollars, I would retire now: Giá mà tôi có 1 triệu Mỹ Kim tôi sẽ nghỉ hưu ngay.

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments