Cách Phát Âm 30 Từ Tiếng Anh Tận Cùng Bằng CALLY

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Phát Âm 30 Từ Tiếng Anh Tận Cùng Bằng CALLY

Từ tiếng Anh tận cùng bằng CALLY là những trạng từ được tạo ra bằng cách thêm LY hoặc thêm ALLY vào tính từ.

– Thí dụ: tính từ technical thành trạng từ technically, tính từ economic thành economically.

Khi trạng từ tận cùng bằng CALLY thì phần đuôi CALLY phần lớn chúng ta chỉ phát âm là /kli/ (âm k rồi âm li). Tất nhiên có vài ngoại lệ như LOCALLY, VOCALLY thì CALLY vẫn đọc đầy đủ như bình thường.

Tiếng Anh có khoảng 1056 từ tận cùng bằng CALLY nhưng chỉ cần học 30 trạng từ sau vì chúng là những từ thông dụng nhất và chắc chắn có một số từ bạn có thể chưa học qua hoặc đã từng phát âm sai:

  1. academically
   /ˌækəˈdemɪkli/: về mặt học thuật
  2. aesthetically
   /esˈθetɪkli/: về mặt thẩm mỹ
  3. automatically
   /ˌɔːtəˈmætɪkli/: một cách tự động
  4. basically
   /ˈbeɪsɪkli/: một cách cơ bản
  5. biologically
   /ˌbaɪəˈlɑːdʒɪkli/: về mặt sinh học
  6. chemically
   /ˈkemɪkli/: về mặt hóa học
  7. democratically
   /ˌdeməˈkrætɪkli/: một cách dân chủ
  8. dramatically
   /drəˈmætɪkli/: một cách kịch tính
  9. electronically
   /ɪˌlekˈtrɑːnɪkli/: bằng phương pháp điện tử
  10. emphatically
   /ɪmˈfætɪkli/: một cách nhấn mạnh
  11. genetically
   /dʒəˈnetɪkli/: về mặt di truyền
  12. historically
   /hɪˈstɔːrɪkli/: về mặt lịch sử
  13. hypothetically
   /ˌhaɪpəˈθetɪkli/: một cách giả sử
  14. linguistically
   /lɪŋˈɡwɪstɪkli/: về mặt ngôn ngữ học
  15. magically
   /ˈmædʒɪkli/: một cách kỳ diệu
  16. medically
   /ˈmedɪkli/: về mặt y học, bằng y học
  17. metaphorically
   /ˌmetəˈfɔːrɪkli/: một cách ẩn dụ
  18. methodically
   /məˈθɑːdɪkli/: một cách bài bản, cẩn thận
  19. numerically
   /nuːˈmerɪkli/: về mặt số học
  20. physically
   /ˈfɪzɪkli/: về mặt vật lý
  21. philosophically
   /ˌfɪləˈsɑːfɪkli/: về mặt triết học
  22. practically
   /ˈpræktɪkli/: gần như
  23. psychologically
   /ˌsaɪkəˈlɑːdʒɪkli/: về mặt tâm lý học
  24. scientifically
   /ˌsaɪənˈtɪfɪkli/: một cách khoa học
  25. specifically
   /spəˈsɪfɪkli/: một cách cụ thể
  26. systematically
   /ˌsɪstəˈmætɪkli/: một cách có hệ thống
  27. technically
   /ˈteknɪkli/: về mặt kỹ thuật, theo cách nói chính xác
  28. theoretically
   /ˌθiːəˈretɪkli/: về mặt lý thuyết
  29. tragically
   /ˈtrædʒɪkli/: một cách bi kịch
  30. typically
   /ˈtɪpɪkli/: theo thông thường.

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments