Hướng Dẫn Cách Phát Âm 100 Từ Tiếng Anh Có G Hay Bị Đọc Sai

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Hướng Dẫn Cách Phát Âm 100 Từ Tiếng Anh Có G Hay Bị Đọc Sai

Trong quá trình dạy tiếng Anh, mình nhận thấy rất nhiều học viên hay sai nhiều từ tiếng Anh có G phổ biến. Lý do là G có tới 5-6 khả năng phát âm, tùy từ, cụ thể:

   1. G sau N có thể đọc như là “ng” tiếng Việt
   2. G có thể đọc /dʒ/ như trong từ George, Gentleman
   3. G có thể đọc là /g/ như trong từ Go, Get, Good
   4. Ngoại lệ: GE có thể phát âm là /ʒ/ hoặc /dʒ/, GH có thể phát âm là /f/, G có khi là âm câm.

Để tránh lỗi phát âm ở những từ có G thường gặp, bạn hãy rà soát lại cách phát âm của bản thân đối với những từ sau, so sánh với phát âm của người bản xứ xem mình có sai từ nào không nhé, nhân tiện học thêm vài từ mới hữu ích.

Trường hợp 1: G Sau N Phát Âm Là /ŋ/ (như “ng” trong tiếng Việt)

3 Từ Có G Đọc Là /ŋ/ (như “ng” trong tiếng Việt):

   1. sing
    : hát (v.) /sɪŋ/
   2. singer
    : ca sĩ (n.)  /ˈsɪŋər/
   3. orangutan
    : con dã nhân (n.) /əˈræŋətæn/

Trường hợp 2: G Phát Âm Là /dʒ/

52 Từ Có G được phát âm là /dʒ/ (thường là khi G trước E, I, Y)

   1. age
    : tuổi, già đi (n., v.) /eɪdʒ/
   2. agency
    : cơ quan, đại lý (n.) /ˈeɪdʒənsi/
   3. agent
    : tác nhân, đặc nhiệm (special agent), người môi giới nhà đất (real estate agent), người bán dịch vụ lữ hành (travel agent) (n.) /ˈeɪdʒənt/
   4. allergy
    : sự dị ứng (n.) /ˈælərdʒi/
   5. angel
    : thiên thần (n.) /ˈeɪndʒl/
   6. Argentina
    : nước Argentina (n.) /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/
   7. Belgium
    : nước Bỉ (n.)  /ˈbeldʒəm/
   8. danger
    : mối nguy hiểm (n.) /ˈdeɪndʒər/
   9. detergent
    : bột giặt (n.) /ˈtɜːrdʒənt/
   10. digit
    : chữ số, ngón tay (n.) /ˈdɪdʒɪt/
   11. dodgy
    : gian gian, thiếu thành thật (adj.) /ˈdɑːdʒi/
   12. Egypt
    : Ai cập (n.) /ˈiːdʒɪpt/
   13. emergency
    : tình huống khẩn cấp (n.) /iˈmɜːrdʒənsi/
   14. exaggerate
    : nói quá, phóng đại (v.) /ɪɡˈzædʒəreɪt/
   15. fledgling
    : chim non đang mọc lông mọc cánh, công ty mới thành lập (n.) /ˈfledʒlɪŋ/
   16. gem
    : đá quý đã xử lý (n.)  /dʒem/
   17. gender
    : giới tính (n.) /ˈdʒendər/
   18. general
    : chung chung, tổng, đại tướng (adj, n.) /ˈdʒenrəl/
   19. genius
    : thiên tài, sự tài tình (n.) /ˈdʒiːniəs/
   20. genome
    : trọn bộ gien trong một thực thể sống (n.)
   21. gentle
    : nhẹ nhàng, dịu dàng, lịch thiệp (adj.) /ˈdʒentl/
   22. George
    : một tên người rất phổ biến (n.) /dʒɔːdʒ/
   23. germ
    : vi trùng (n.) /dʒəːm/
   24. germane
    : có liên quan (adj.) /dʒəːˈmeɪn/
   25. Germany
    : nước Đức (n.) /ˈdʒəːməni/
   26. germinate
    : mọc mầm (v.) /ˈdʒəːmɪneɪt/
   27. gesture
    : cử chỉ (n.) /ˈdʒɛstʃə/
   28. giant
    : khổng lồ, rất to (adj.) /ˈdʒʌɪənt/
   29. gigantic
    : rất to, khổng lồ (adj.) /dʒʌɪˈɡantɪk/
   30. gin
    : rượu mạnh (n.) /dʒɪn/
   31. ginger
    : gừng (n.) /ˈdʒɪndʒə/
   32. giraffe
    : hươu cao cổ (n.) /dʒɪˈrɑːf/
   33. gorge
    : hẻm núi (n.) /ɡɔːdʒ/
   34. gouge
    : múc ra, móc ra (móc mắt) (v.), chặt chém, cắt cổ, tính giá quá cao, ép người khác phải trả giá cao /ɡaʊdʒ/
   35. hinge
    : bản lề, gắn bằng bản lề (n., v.) /hɪndʒ/
   36. huge
    : to lớn, khổng lồ (adj.) /hjuːdʒ/
   37. imagine
    : tưởng tượng (v.) /ɪˈmadʒɪn/
   38. judge
    : quan tòa, phán xét, đánh giá (n., v.) /dʒʌdʒ/
   39. legend
    : huyền thoại (n.) /ˈlɛdʒ(ə)nd/
   40. magic
    : phép thần, điều kỳ diệu (n.) /ˈmadʒɪk/
   41. margarine
    : bơ nhân tạo, bơ tổng hợp (n.) /ˌmɑːdʒəˈriːn/
   42. margin
    : lề giấy, biên độ lợi nhuận (n.) /ˈmɑːdʒɪn/
   43. mortgage
    : món tiền vay ngân hàng mua nhà (n.) /ˈmɔːɡɪdʒ/
   44. pigeon
    : bồ câu (n.) /ˈpɪdʒɪn/
   45. rigid
    : cứng nhắc, không linh hoạt, bảo thủ, khó thay đổi (adj.) /ˈrɪdʒɪd/
   46. stingy
    : keo kiệt (adj.) /ˈstɪn(d)ʒi/
   47. suggest
    : gợi ý, đề nghị, cho thấy (v.) /səɡˈdʒest/
   48. tragedy
    : bi kịch (n.) /ˈtrædʒədi/
   49. tragic
    : bi kịch (adj.) /ˈtrædʒɪk/
   50. vagina
    : âm đạo /vəˈdʒaɪnə/
   51. vegetable
    : rau củ /ˈvedʒtəbl/
   52. vegetarian
    : thuộc đồ chay, người ăn chay (adj., n.) /ˌvedʒəˈteriən/

Trường hợp 3: G Phát Âm Là /g/

25 Từ Có G được phát âm là /g/

   1. anger
    : cơn giận (n.) /ˈæŋɡər/
   2. angle
    : góc (trong hình học) (n.) /ˈæŋɡl/
   3. bagel
    : bánh mì vòng tròn (n.)  /ˈbeɪɡl/
   4. cigar
    : xì gà (n.) /sɪˈɡɑːr/
   5. dagger
    : dao găm (n.) /ˈdæɡər/
   6. Dale
    Carnegie: tên người Mỹ viết sách dạy thành công rất nổi tiếng, đặc biệt là quyển How To Win Friends And Influence People được dịch ra là Đắc Nhân Tâm bởi Nguyễn Hiến Lê. /deɪlˈkɑːnəɡi/ (/kɑːˈneɪɡi/)
   7. egg
    : trứng //
   8. finger
    : ngón tay /ˈfɪŋɡər/
   9. gang
    : băng nhóm /ɡæŋ/
   10. geek
    : người đam mê một môn nghiên cứu nào đó /ɡiːk/
   11. geisha
    : người phụ nữ làm nghề geisha, giải trí cho đàn ông bằng kỹ năng nói chuyện, cầm kỳ thi họa múa hát tại các buổi trà rượu ở Nhật /ˈɡeɪʃə/
   12. Genghis
    Khan: Thành Cát Tư Hãn /ˌɡɛŋɡɪs ˈkɑːn/
   13. geyser
    : mạch nước nóng phun (n.)  /ˈɡaɪzər/
   14. ghetto
    : khu ổ chuột cùng một sắc dân chung sống (n.) /ˈɡetoʊ/
   15. giggle
    : cười khúc khích (v.)  /ˈɡɪɡl/
   16. gizzard
    : mề (mề gà, mề vịt) (n.) /ˈɡɪzərd/
   17. goose
    (số nhiều geese): con ngỗng (n.) /ɡuːs/
   18. grape
    : trái nhoi (n.) /ɡreɪp/
   19. grin
    : cười mỉm lâu (v.) /ɡrɪn/
   20. grind
    : xay (v.) /ɡraɪnd/
   21. ground
    : mặt đất, verb2, verb 3 của grind (v.) /ɡraʊnd/
   22. gynecology
    : phụ khoa (n.) /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/
   23. linger
    : nán lại, lưu lại (v.) /ˈlɪŋɡər/
   24. monger
    : người bán (1 mặt hàng nào đó), bán (n., v.) /ˈmʌŋɡə/
   25. pentagon
    : ngũ giác, hình năm góc (n.) /ˈpɛntəɡ(ə)n/

Trường hợp 4: Ngoại lệ: GE Phát Âm Là /ʒ/ hoặc /dʒ/, GH Phát Âm /f/, G Là Âm Câm.

20 Từ Có G Được Phát Âm Ngoại Lệ:

   1. barrage
    /bəˈrɑːʒ/ sự nã đạn dồn dập liên hồi
   2. beige
    /beɪʒ/:  màu da người, màu be
   3. bought
    /bɔːt/: V2, V3 của buy (mua)
   4. brought
    /brɔːt/: verb 2, verb 3 của bring (mang lại)
   5. camouflage
    /ˈkæməflɑːʒ/ sự ngụy trang (n, v)
   6. collage
    /kəˈlɑːʒ/ hình được tạo ra bằng cách sắp xếp nhiều hình nhỏ lại
   7. draught
    /dræft/ (Mỹ viết là draft): làn gió lùa, draught beer: bia tươi
   8. drought
    /draʊt/: cơn hạn hán
   9. enough
    /ɪˈnʌf/: đủ
   10. entourage
    /ˈɑːnturɑːʒ/ phái đoàn tùy tùng
   11. espionage
    /ˈespiənɑːʒ/ tội gián điệp
   12. foreign
     /ˈfɔːrən/: ngoại quốc (adj.)
   13. fuselage
    /ˈfjuːsəlɑːʒ/ phần thân máy bay chở hành khách và hàng hóa (n.)
   14. garage
    /ɡəˈrɑːʒ/ nhà xe, phòng đậu xe hơi, tiệm sửa xe hơi (n.) (hoặc /ɡəˈrɑːdʒ/)
   15. genre /
    ˈʒɑːnrə/: thể loại, dùng cho âm nhạc, sách, phim, nghệ thuật (n.)
   16. laugh
    /læf/: cười ra tiếng (v.)
   17. massage
    /məˈsɑːʒ/ mát xa (n, v) /məˈsɑːʒ/
   18. mirage
    /məˈrɑːʒ/ ảo ảnh (n.)
   19. sabotage
    /ˈsæbətɑːʒ/ phá hoại (n, v)
   20. taught
    /tɔːt/: Verb 2, verb 3 của teach (dạy) (v.)

Toàn Bộ Danh Sách 100 Từ Có G Dễ Bị Phát Âm Sai:

Bạn thử tự đọc lại và kiểm tra xem mình đã nhớ cách phát âm 100 từ có G chưa nhé.

   1. age
   2. agent
   3. agency
   4. allergy
   5. angel
   6. anger
   7. angle
   8. Argentina
   9. bagel
   10. barrage 
   11. Beige
   12. Belgium
   13. bought
   14. brought
   15. camouflage 
   16. cigar
   17. collage 
   18. dagger
   19. Dale Carnegie
   20. danger
   21. detergent
   22. digit
   23. dodgy
   24. draught
   25. drought
   26. egg
   27. Egypt
   28. emergency
   29. enough
   30. entourage 
   31. espionage
   32. exaggerate
   33. finger
   34. fledgling
   35. foreign
   36. fuselage 
   37. gang
   38. garage 
   39. geek
   40. geisha
   41. gem
   42. gender
   43. general
   44. Genghis Khan
   45. genius
   46. genome
   47. genre
   48. gentle
   49. George
   50. germ
   51. germane
   52. Germany
   53. germinate
   54. gesture
   55. geyser
   56. ghetto
   57. giant
   58. gigantic
   59. giggle
   60. gin
   61. ginger
   62. giraffe
   63. gizzard
   64. goose (số nhiều geese)
   65. gorge
   66. gouge
   67. grape
   68. grin
   69. grind
   70. ground
   71. gynecology
   72. hinge
   73. Huge
   74. imagine
   75. judge
   76. laugh
   77. legend
   78. linger
   79. magic
   80. margarine
   81. margin
   82. massage 
   83. mirage 
   84. monger
   85. mortgage
   86. orangutan
   87. pentagon
   88. pigeon
   89. rigid
   90. sabotage 
   91. sing
   92. singer
   93. stingy
   94. suggest
   95. taught
   96. tragedy
   97. tragic
   98. vagina
   99. vegetable
   100. vegetarian

Chúc bạn học tốt. Mọi thắc mắc về phát âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh vui lòng để lại comment hoặc đăng bài trong mục hỏi đáp.

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
trung
trung
4 years ago

hay quá