Hướng Dẫn Cách Phát Âm AGE Ở Những Từ Tận Cùng Bằng AGE Cuối

Cách Phát Âm AGE Cuối

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Hướng Dẫn Cách Phát Âm AGE Cuối Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có khoảng hơn 400 từ tận cùng bằng AGE. Tuy nhiên, trong số 400 từ này, chỉ 100 từ có tần suất xuất hiện cao, cần phải học ngay. Bài này sẽ hướng dẫn bạn quy tắc phát âm AGE cuối trong một từ tiếng Anh và trình bày 105 từ tận cùng bằng AGE phổ biến nhất, có kèm âm thanh minh họa cách phát âm cho mỗi từ. AGE có 3 khả năng phát âm: /ɑːʒ/, hoặc /eɪdʒ/, hoặc /ɪdʒ/ tùy theo từng từ, rất khó nhận ra quy tắc đúng tuyệt đối và nên tốt nhất là học thuộc lòng 3 danh sách những từ tận cùng bằng AGE sau:

10 Từ Tận Cùng Bằng AGE Phát Âm Là /ɑːʒ/

   1. barrage
    /bəˈrɑːʒ/ sự nã đạn dồn dập liên hồi
   2. camouflage
    /ˈkæməflɑːʒ/ sự ngụy trang (n, v)
   3. collage
    /kəˈlɑːʒ/ hình được tạo ra bằng cách sắp xếp nhiều hình nhỏ lại
   4. entourage
    /ˈɑːnturɑːʒ/ phái đoàn tùy tùng
   5. espionage
    /ˈespiənɑːʒ/ tội gián điệp
   6. fuselage
    /ˈfjuːsəlɑːʒ/ phần thân máy bay chở hành khách và hàng hóa
   7. garage
    /ɡəˈrɑːʒ/ nhà xe, phòng đậu xe hơi, tiệm sửa xe hơi
   8. massage
    /məˈsɑːʒ/ mát xa (n, v)
   9. mirage
    /məˈrɑːʒ/ ảo ảnh
   10. sabotage
    /ˈsæbətɑːʒ/ phá hoại (n, v)

15 Tận Cùng Bằng AGE Phát Âm Là /eɪdʒ/

   1. age
    /eɪdʒ/ : tuổi
   2. assuage
    /əˈsweɪdʒ/ v. làm giảm nhẹ, làm nguôi giận
   3. cage
    /keɪdʒ/ : cái chuồng
   4. disengage
    /ˈdɪs ɪnˈɡeɪdʒ/ v. thoát ra, ra khỏi cuộc chiến
   5. engage
    /ɪnˈɡeɪdʒ/ : thu hút, sử dụng, giao chiến, xem 12 cách dùng Engage
   6. enrage
    /ɪnˈreɪdʒ/ : làm nổi giận
   7. outrage
    /ˈaʊtreɪdʒ/ : làm bất bình, làm dư luận phẫn nộ
   8. page
    /peɪdʒ/: trang
   9. rage
    /reɪdʒ/ : cơn thịnh nộ
   10. sage
    /seɪdʒ/: thánh nhân
   11. stage
    /steɪdʒ/ : giai đoạn, sân khấu
   12. teenage
    /ˈtiːneɪdʒ/ : tuổi teen
   13. uncage
    /ʌn keɪdʒ/: giải phóng, cho ra khỏi chuồng, cho tự do
   14. underage
    /ˈʌndəreɪdʒ/ tuổi dưới tuổi thành niên
   15. wage
    /peɪdʒ/: lương ngắn hạn, tiền công

80 Từ Tận Cùng Bằng AGE Phát Âm Là /ɪdʒ/

   1. adage
    /ˈædɪdʒ/: ngạn ngữ
   2. advantage
    /ədˈvæntɪdʒ/ lợi thế
   3. anchorage
    /ˈæŋkərɪdʒ/ : sự neo đậu
   4. appendage
    /əˈpendɪdʒ/ phụ lục
   5. average
    /ˈævərɪdʒ/ trung bình
   6. baggage
    /ˈbæɡɪdʒ/ hành lý
   7. bandage
    /ˈbændɪdʒ/ băng dán vết thương
   8. beverage
    /ˈbevərɪdʒ/ : nước giải khát
   9. blockage
    /ˈblɑːkɪdʒ/ sự chặn lại
   10. breakage
    /ˈbreɪkɪdʒ/ : sự đổ bể
   11. brokerage
    /ˈbroʊkərɪdʒ/ : sự môi giới
   12. cabbage
    /ˈkæbɪdʒ/ : bắp cải
   13. carriage
    /ˈkærɪdʒ/ : sự chuyên chở, xe (ngựa)
   14. cartilage
    /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/ sụn
   15. cleavage
    /ˈkliːvɪdʒ/ khe ngực
   16. coinage /ˈkɔɪnɪdʒ/
    từ chế
   17. cottage
    /ˈkɑːtɪdʒ/ : nhà trệt
   18. courage
    /ˈkɜːrɪdʒ/: sự dũng cảm
   19. coverage
    /ˈkʌvərɪdʒ/ sự bao phủ
   20. damage
    /ˈdæmɪdʒ/ : thiệt hại, làm thiệt hại
   21. disadvantage
    /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ/ bất lợi
   22. discourage
    /dɪsˈkɜːrɪdʒ/ : v. làm nản chí, không khuyến khích
   23. dosage
    /ˈdoʊsɪdʒ/ liều lượng
   24. drainage
    /ˈdreɪnɪdʒ/ sự thoát nước
   25. encourage
    /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ khích lệ
   26. envisage
    /ɪnˈvɪzɪdʒ/ hình dung ra
   27. foliage
    /ˈfoʊliɪdʒ/ lá cây nói chung
   28. footage
    /ˈfʊtɪdʒ/ nội dung ghi hình được 
   29. forage
    /ˈfɔːrɪdʒ/ v. hái lượm thức ăn
   30. garage
    /ɡəˈrɑːʒ/ nhà xe, tiệm sửa xe hơi
   31. garbage
    /ˈɡɑːrbɪdʒ/ : rác rưởi
   32. heritage
    /ˈherɪtɪdʒ/ sự thừa kế, di sản
   33. homage
    /ˈhɑːmɪdʒ/ : sự tôn kính
   34. hostage
    /ˈhɑːstɪdʒ/: con tin
   35. image
    /ˈɪmɪdʒ/ : hình tượng, hình ảnh
   36. language
    /ˈlæŋɡwɪdʒ/ : ngôn ngữ
   37. leakage
    /ˈliːkɪdʒ/ : sự rò rỉ
   38. leverage
    /ˈlevərɪdʒ/ : đòn bẫy, lợi thế
   39. lineage
    /ˈlɪniɪdʒ/: dòng dõi
   40. linkage
    /ˈlɪŋkɪdʒ/ sự kết nối
   41. luggage
    /ˈlʌɡɪdʒ/ hành lý
   42. manage
    /ˈmænɪdʒ/ quản lý
   43. marriage
    /ˈmærɪdʒ/: hôn nhân
   44. message
    /ˈmesɪdʒ/ thông điệp, tin nhắn
   45. mileage
    /ˈmaɪlɪdʒ/ tổng số km xe chạy được
   46. miscarriage
    /ˈmɪskærɪdʒ/ sự sẩy thai
   47. misusage
    /ˈmɪsˈjuːsɪdʒ/ sự dùng sai
   48. mortgage
    /ˈmɔːrɡɪdʒ/ khoản vay thế chấp mua nhà
   49. orphanage
    /ˈɔːrfənɪdʒ/ trại mồ côi
   50. outage
    /ˈaʊtɪdʒ/ sự cúp điện
   51. package
    /ˈpækɪdʒ/ kiện hàng
   52. passage
    /ˈpæsɪdʒ/ bài đọc, con đường đi
   53. patronage
    /ˈpætrənɪdʒ/ sự ủng hộ, bảo trợ
   54. percentage
    /pərˈsentɪdʒ/ tỷ lệ phần trăm
   55. pilgrimage
    /ˈpɪlɡrɪmɪdʒ/ : chuyến đi hành hương
   56. plumage
    /ˈpluːmɪdʒ/ : bộ lông chim
   57. postage
    /ˈpoʊstɪdʒ/ : sự gửi bưu điện, phí bưu điện
   58. ravage
    /ˈrævɪdʒ/: tàn phá
   59. remarriage
    /ˌriːˈmærɪdʒ/ : sự tái hôn
   60. salvage
    /ˈsælvɪdʒ/ : cứu vớt
   61. sausage
    /ˈsɔːsɪdʒ/: xúc xích
   62. savage
    /ˈsævɪdʒ/: dã man, dữ tợn, mọi rợ (adj), cắn người (v.)
   63. sewage
    /ˈsuːɪdʒ/ nước thải sinh hoạt
   64. sewerage
    /ˈsuːərɪdʒ/ hệ thống xả nước thải
   65. shortage
    /ˈʃɔːrtɪdʒ/ sự thiếu hụt
   66. shrinkage
    /ˈʃrɪŋkɪdʒ/ sự co lại, sự rút lại
   67. slippage
    /ˈslɪpɪdʒ/ sự trượt
   68. spillage
    /ˈspɪlɪdʒ/ sự tràn, đổ ra ngoài do đầy tràn
   69. storage
    /ˈstɔːrɪdʒ/ sự lưu trữ
   70. suffrage
    /ˈsʌfrɪdʒ/ quyền bầu cử
   71. tonnage
    /ˈtʌnɪdʒ/ trọng tải của tàu, xe
   72. undercarriage
    /ˈʌndərkærɪdʒ/: gầm xe, giàn dưới của xe
   73. usage
    /ˈjuːsɪdʒ/ sự sử dụng
   74. vantage point
    væntɪdʒ pɔɪnt/ thời điểm, góc độ quan sát vấn đề, sự vật, con người
   75. village
    /ˈvɪlɪdʒ/ ngôi làng
   76. vintage
    /ˈvɪntɪdʒ/ đồ phong cách cổ điển (không phải đồ cổ), nho hái được, sự hái nho
   77. voltage
    /ˈvoʊltɪdʒ/: điện thế
   78. voyage
    /ˈvɔɪɪdʒ/ hành trình, chuyến đi dài trên biển
   79. wastage
    /ˈweɪstɪdʒ/ sự hao hụt, lãng phí
   80. wreckage
    /ˈrekɪdʒ/: đống đổ nát, sự chìm tàu

Như vậy nếu học xong danh sách 105 từ tận cùng bằng AGE phổ biến nhất, được dùng nhiều nhất, bạn sẽ không phải lo phát âm sai âm AGE cuối nữa. Nếu bạn có thắc mắc nào về tiếng Anh, hãy để lại comment nhé!

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
pth
pth
2 years ago

ad ơi sao garage: nhà xe, tiệm sửa xe ý thì có của cách phát âm của /a:3/ rồi mà sao lại có cả ở /id3/ ạ ?????dú sao cx cảm ơn vì trang wed này thật sự hữu ích ạ!!!!!!!

Anonymous
Anonymous
4 years ago

hay

Anonymous
Anonymous
4 years ago

sao ad ko phân lại đâu là danh từ, đọng từ, tính từ