English Idioms & Sayings
IDIOMS - Thành ngữ, quán ngữ tiếng Anh

20 Idiom Liên Quan Đến Vũ Khí

20 Thành Ngữ Tiếng Anh Nào Liên Quan Đến Các Loại Vũ Khí? Thành ngữ tiếng Anh (idiom, expressions nói chung) là những cách nói rất thú vị, đem lại [Đọc tiếp]