NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Khi Nào Sau TO là V+ING?

Khi Nào Sau TO là V+ING? Sau giới từ (about, by, from, in, on, at, for, under, of, with…) luôn là danh từ hoặc danh động từ, gọi là gerund, [Đọc tiếp]