ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH Nhu cầu diễn đạt của chúng ta rất lớn và nếu chỉ với những bài học trước, chúng ta sẽ không thể diễn đạt một [Đọc tiếp]

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN

55 Giới Từ Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh

55 Giới Từ Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh aboard /əˈbɔːrd/ about /əˈbaʊt/ above /əˈbʌv/ across /əˈkrɔːs/ after /ˈæftər/ against /əˈɡenst/ along /əˈlɔːŋ/ among /əˈmʌŋ/ around /əˈraʊnd/ as /əz/ at /ət/ before /bɪˈfɔːr/ behind  /bɪˈhaɪnd/ below /bɪˈloʊ/ beneath /bɪˈniːθ/ beside /bɪˈsaɪd/ between /bɪˈtwiːn/ beyond /bɪˈjɑːnd/ but /bət/     [Đọc tiếp]