TỪ VỰNG TIẾNG ANH

21 Từ Vựng Chủ Đề Phụ Kiện Và Trang Sức

21 Từ Vựng Chủ Đề Phụ Kiện Và Trang Sức lipstick /ˈlɪpstɪk/: Son môi walking stick /ˈwɔːkɪŋ stɪk/: Gậy đi bộ comb /koʊm/: Lược thẳng makeup /ˈmeɪk ʌp/: Đồ trang điểm bracelet /ˈbreɪslət/: Vòng tay pocket /ˈpɑːkɪt/: Túi [Đọc tiếp]