TỪ VỰNG TIẾNG ANH

30 Từ Vựng IELTS Nâng Cao – Phần 1

30 Từ Vựng IELTS Nâng Cao – Phần 1   bulk /bʌlk/: phần lớn hơn sting  /stɪŋ/: (côn trùng)đốt, chích, làm đau nhói ambitious /æmˈbɪʃəs/: có tham vọng opportunistic /ˌɑːpərtuːˈnɪstɪk/: có tính cơ hội chủ [Đọc tiếp]