WORD OF THE DAY

Root for someone là gì?

Root for someone là gì? Root for someone là gì:  v. cổ vũ cho ai đó His whole hometown was rooting for him as he made his professional boxing debut [Đọc tiếp]

WORD OF THE DAY

A litmus test là gì?

A litmus test là gì? A litmus test: n. phép thử quỳ tím; phép thử hiệu quả Success and fame are often the litmus test of one’s character. (Thành công và [Đọc tiếp]

WORD OF THE DAY

Speak volumes là gì?

Speak volumes là gì? Speak volumes: v. nói lên rất nhiều dù không dùng lời nào She said very little but her face spoke volumes. (Cô ấy nói rất ít [Đọc tiếp]

WORD OF THE DAY

Go to the dogs là gì?

Go to the dogs là gì? Go to the dogs: v. sa sút trầm trọng, xuống cấp nặng  After Joe retired, the business went to the dogs. (Sau khi Joe [Đọc tiếp]

WORD OF THE DAY

Bread and butter là gì?

Bread and butter là gì? Bread and butter: n. nguồn thu nhập chính  The wife spends lots of time doing volunteer work, but her husband’s job is their bread and [Đọc tiếp]

WORD OF THE DAY

Hoist by/with one’s own petard là gì? – Phrase of the day

Hoist by/with one’s own petard là gì? Hoist by/with one’s own petard:  v. gậy ông đập lưng ông I tried to get my boss fired by planting drugs on him, but I was hoist by my own petard when the police caught me with them beforehand.(Tôi cố tìm cách làm cho xếp tôi bị sa thải bằng [Đọc tiếp]