Danh Sách 850 Từ Cơ Bản Cần Phải Biết

850 từ vựng cơ bản nhất trong tiếng Anh bạn cần biết

850 từ vựng cơ bản nhất trong tiếng Anh

Danh Sách 850 Từ Cơ Bản Cần Phải Biết

come

đến, tới, lại,        /kʌm/  

get

nhận, có được   /ɡet/    

give

đưa, cho, trao    /ɡɪv/    

go

đi            /ɡoʊ/   

keep

giữ, giữ lại           /kiːp/    

let

để, để cho           /let/     

make

làm, tạo ra           /meɪk/

put

đặt, đưa               /pʊt/   

seem

hình như, có vẻ /siːm/  

take

lấy, nhận              /teɪk/  

be

là, có      /bi/       

do

làm, thực hiện   /duː/    

have

có           /hæv/  

say

nói, bảo                /seɪ/     

see

xem, thấy, hiểu /siː/       

send

gửi, gởi /send/ 

may

tháng 5 /meɪ/   

will

ý chí, di tặng lại /wɪl/     

about

về, quanh            /əˈbaʊt/              

across

ngang, ngang sang bên kia            /əˈkrɔːs/              

after

sau, theo             /ˈæftər/              

against

vào, đối lập với  /əˈɡenst/           

among

giữa, ở giữa        /əˈmʌŋ/              

at

ở, đang /ət/       

before

trước, trước mặt              /bɪˈfɔːr/

between

giữa, ở giữa        /bɪˈtwiːn/           

by

bằng, qua            /baɪ/    

down

xuống   /daʊn/ 

from

từ           /frəm/ 

in

trong, vào            /ɪn/       

off

từ, khỏi /ɑːf/     

on

trên, ở  /ɑːn/    

over

qua, hơn              /ˈoʊvər/              

through

qua, thông qua  /θruː/   

to

tới, đến /tuː/     

under

bên dưới, dưới  /ˈʌndər/              

up

lên, lên trên        /ʌp/      

with

với          /wɪθ/   

as

cũng thế, cũng   /æz/     

for

cho, đối với, bởi vì           /fɔːr/    

of

của         /əv/     

till

tới khi, cho tới khi            /tɪl/      

than

(hơn) so với        /ðæn/ 

a

một        /eɪ/      

the

dùng theo thành ngữ hoặc để xác định danh từ  /ðə/     

all

tất cả     /ɔːl/      

any

bất kỳ, chút nào /ˈeni/  

every

mỗi, mọi              /ˈevri/ 

no

không có, chẳng có          /noʊ/  

other

kia, khác               ˈʌðər   

some

một số, một bộ phận      /səm/ 

such

như vậy, như thế             /sʌtʃ/   

that

cái ấy, cái kia      /ðæt/  

this

cái này  /ðɪs/    

I

tôi           /aɪ/      

he

nó, hắn ta            /hi/      

you

bạn        /juː/     

who

ai, (người) mà    /huː/   

she

nó, bả, cái            /ʃi/         

and

và, còn  /ənd/  

because

bởi vì     /bɪˈkɔːz/             

but

nhưng   /bʌt/   

or

hoặc, hay là         /ɔːr/     

if

nếu        /ɪf/       

though

tuy rằng, dẫu cho             /ðoʊ/  

while

trong khi, trong /waɪl/ 

how

bao nhiêu            /haʊ/  

when

khi, khi nào         /wen/ 

where

ở đâu    /wer/  

why

tại sao   /waɪ/  

again

một lần nữa, lại /əˈɡen/

ever

từng, từ trước giờ, nhấn mạnh khi dùng so sánh nhất      /ˈevər/

far

ở xa, xa /fɑːr/  

forward

về phía trước, lên trước /ˈfɔːrwərd/       

here

ở chỗ này, ở đây               /hɪr/    

near

quanh quất, bên cạnh    /nɪr/    

now

hiện nay, ngay bây giờ    /naʊ/  

out

ra ngoài                /aʊt/   

still

còn, vào lúc ấy   /stɪl/    

then

từ khi đó, thời điểm ấy  /ðen/  

there

nơi đó, chỗ đó   /ðer/   

together

với nhau, cùng nhau       /təˈɡeðər/        

well

tốt          /wel/   

almost

ngót nghét, gần như       /ˈɔːlmoʊst/       

enough

đủ, vừa /ɪˈnʌf/

even

đến cả, lại còn,  /ˈiːvn/ 

not

không, không phải           /nɑːt/  

only

chỉ, chỉ là              /ˈoʊnli/

quite

hoàn toàn, đúng là           /kwaɪt/

so

như thế, như vậy              /soʊ/    

very

rất là      /ˈveri/  

tomorrow

ngày mai, mai    /təˈmɔːroʊ/       

yesterday

hôm qua, bữa qua           /ˈjestərdeɪ/       

north

hướng bắc, phương bắc /nɔːrθ/ 

south

hướng nam, phía nam    /saʊθ/ 

east

hướng đông, đông           /iːst/     

west

hướng tây, phía tây         /west/ 

please

xin vui lòng, làm ơn         /pliːz/   

yes

vâng, phải            /jes/     

account

quan niệm, hạch toán    /əˈkaʊnt/           

act

hành động, hành trạng  /ækt/   

addition

phụ thêm, phụ khuyết   /əˈdɪʃn/

adjustment

điều chỉnh, sự điều chỉnh              /əˈdʒʌstmənt/ 

advertisement

sự quảng cáo, quảng cáo               /ˌædvərˈtaɪzmənt/         

agreement

thỏa thuận, điều ước      /əˈɡriːmənt/     

air

không khí             /er/       

amount

lượng, khối lượng            /əˈmaʊnt/          

amusement

trò vui đùa, giải trí            /əˈmjuːzmənt/ 

animal

con thú, động vật             /ˈænɪml/            

answer

trả lời, ứng đáp /ˈænsər/             

apparatus

bộ máy, máy      /ˌæpəˈrætəs/   

approval

sự tán thành, tán thành /əˈpruːvl/           

argument

sự biện luận, tham biến /ˈɑːrɡjumənt/  

art

nghệ thuật, mỹ thuật      /ɑːrt/   

attack

công kích, tấn công          /əˈtæk/

attempt

gắng, ra tay         /əˈtempt/          

attention

chú ý, tập trung /əˈtenʃn/            

authority

căn cứ, thẩm quyền        /əˈθɔːrəti/          

back

lùi lại, về sau      /bæk/  

balance

cân đối, thăng bằng         /ˈbæləns/           

base

hít khói, dựa trên             /beɪs/  

behaviour

hành vi, cách cư xử          /bɪˈheɪvjər/       

belief

phúc âm, miệng tiếng thế gian    /bɪˈliːf/

birth

sinh hạ, đẻ ra     /bɜːrθ/ 

bit

cắn, đốt                /bɪt/     

bite

cắn, đốt                /baɪt/   

blood

bôi máu, quệt máu          /blʌd/  

blow

thổi, phung phí  /bloʊ/  

body

thân, xác              /ˈbɑːdi/

brass

nhạc cụ bằng đồng          /bræs/ 

bread

rắc vụn bánh mì /bred/ 

breath

thở, hơi thở        /breθ/ 

brother

bào huynh, huynh đệ     /ˈbrʌðər/            

building

sự xây dựng, xây dựng   /ˈbɪldɪŋ/             

burn

đốt, đốt cháy     /bɜːrn/ 

burst

nổ tung, vỡ tung               /bɜːrst/

business

doanh nghiệp, kinh doanh            /ˈbɪznəs/            

butter

bơ          /ˈbʌtər/

canvas

phân tích, nghiên cứu     /ˈkænvəs/          

care

sự chăm sóc, sự bảo quản            /ker/    

cause

khiến, làm cho   /kɔːz/   

chalk

đá phấn, chì vẽ màu        /tʃɔːk/  

chance

cơ hội, xác suất /tʃæns/

change

thay đổi, đổi       /tʃeɪndʒ/            

cloth

vải vóc, vải          /klɔːθ/  

coal

đốt thành than  /koʊl/  

colour

tô màu, sơn màu              /ˈkʌlər/

comfort

thoải mái, sự thoải má   /ˈkʌmfərt/         

committee

ủy ban nhân dân               /kəˈmɪti/            

company

công ty /ˈkʌmpəni/        

comparison

so sánh, đối chiếu            /kəmˈpærɪsn/  

competition

sự cạnh tranh    /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/ 

condition

điều kiện, tình huống     /kənˈdɪʃn/          

connection

quan hệ, sự liên kết        /kəˈnekʃn/         

control

điều khiển, kiểm soát     /kənˈtroʊl/        

cook

chế biến, xào nấu             /kʊk/    [sc_embed_player fileurl=”https://tienganhonline.co