46 + Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hoạt Động Thể Chất

46 + Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hoạt Động Thể Chất

aerobics /eˈrəʊbɪks/: môn thể dục nhịp điệu

American football /əˌmerɪkən ˈfʊtbɔːl/: bóng bầu dục Mỹ

archery /ˈɑːrtʃəri/: môn bắn cung

athlete /ˈæθliːt/: vận động viên

badminton /ˈbædmɪntən/: môn cầu lông

baseball /ˈbeɪsbɔːl/: môn bóng chày

basketball /ˈbæskɪtbɔːl/: môn bóng rổ

billiards /ˈbɪljərdz/: môn bi da

boxing /ˈbɑːksɪŋ/: môn quyền anh

chess /tʃes/; môn cờ vua

Chinese chess /ˌtʃaɪˈniːz tʃes/: môn cờ tướng

coach /kəʊtʃ/: huấn luyện viên

cricket /ˈkrɪkɪt/: môn krit-kê

cycling /ˈsaɪklɪŋ/: môn đạp xe

fencing /ˈfensɪŋ/; môn kiếm đạo

/
football/soccer /ˈfʊtbɔːl/ /ˈsɑːkər/: môn bóng đá

gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/: môn thể dục dụng cụ

high jump /ðə ˈhaɪ dʒʌmp/: môn nhảy sào

hockey /ˈhɑːki/: môn khúc côn cầu

hunting /ˈhʌntɪŋ/: môn săn bắn

ice skating /ˈaɪs skeɪtɪŋ/: môn trượt băng nghệ thuật

javelin /ˈdʒævlɪn/: môn ném lao

kite flying /kaɪtˈflaɪɪŋ/: môn thả diều

parachuting /ˈpærəʃuːtɪŋ/: môn nhảy dù

referee /ˌrefəˈriː/: trọng tài

riding /ˈraɪdɪŋ/: môn cưỡi ngựa

rollerskating /ˈrəʊlər skeɪtɪŋ/: môn pa tin

rowing /ˈrəʊɪŋ/: môn chèo xuồng

running /ˈrʌnɪŋ/: môn chạy bộ

scuba diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/: môn lặn

shooting /ˈʃuːtɪŋ/: môn bắn súng

skateboarding /ˈskeɪtbɔːrdɪŋ/: môn trượt ván

skiing /ˈskiːɪŋ/: môn trượt tuyết

sprint /sprɪnt/: môn chạy nước rút

swimming /ˈswɪmɪŋ/: môn bơi lội

table tennis /ˈteɪbl tenɪs/: môn bóng bàn

tennis /ˈtenɪs/: môn quần vợt

volleyball /ˈvɑːlibɔːl/: môn bóng chuyền

weightlifting /ˈweɪtlɪftɪŋ/: môn cử tạ

windsurfing /ˈwɪndsɜːrfɪŋ/: môn lướt ván buồm

wrestling /ˈreslɪŋ/: môn đấu vật

pull-ups /ˈpʊl ʌps/: kéo xà đơn

push-ups /ˈpʊʃ ʌps/: hít đất

horse racing /hɔːrsˈreɪsɪŋ/: môn đua ngựa

rope-skipping /rəʊpˈskɪpɪŋ/: môn nhảy dây

sailing /ˈseɪlɪŋ/: môn lái thuyền buồm

sit-ups /ˈsɪt ʌps/: gập bụng

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments