52 Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Chuyên Khoa Y Học

52 Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Chuyên Khoa Y Học

 Orthopedic hospital /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện chỉnh hình

psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: bệnh viện tâm thần

 Surgery /ˈsɜːrdʒəri/: ngoại khoa

 Internal medicine /ɪnˈtɜːrnl ˈmedɪsn/: Nội khoa

 Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa

 Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phụ khoa

 Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa

 Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học

 Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học

 Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung thư học

 Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tim

 Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa

 Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên khoa gây mê

 Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chuyên khoa da liễu

 Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội tiết

 Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học

 Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa huyết học

 Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần kinh

 Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần kinh

 Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng

 Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt

 Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình

 Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình

 Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tạo hình

 Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực

 Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa chấn thương

Inpatient department /ˈɪnpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa bệnh nhân nội trú

 Outpatient department /ˈaʊtpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa bệnh nhân ngoại trú

 Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa

 Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: bác sĩ tim mạch

 Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: bác sĩ da liễu

 Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: bác sĩ nội tiết

 Epidemiologist /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ dịch tễ học

 Gastroenterologist /ˌɡastrəʊˌɛntəˈrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

 gynaecologist /ˌɡʌɪnəˈkɒlədʒɪst/: bác sĩ phụ khoa

 haematologist /hiːməˈtɒlədʒɪst/: bác sĩ huyết học

 Immunologist /ɪmjʊˈnɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa miễn dịch

 Nephrologist /nɛˈfrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thận

 Neurologist /njʊˈrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thần kinh

 Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n/: bác sĩ sản khoa

 

 Oncologist /ɒŋˈkɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa ung thư

 ophthalmologist /ɒfθalˈmɒlədʒɪst/: bác sĩ mắt

 Orthopedist /ˌɔːθəˈpiːdɪst/: bác sĩ ngoại chỉnh hình

 Otorhinolaryngologist /ˌəʊtə(ʊ)ˌrʌɪnəʊˌlarɪŋˈɡɒlədʒɪst/: bác sĩ tai mũi họng

 Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/: bác sĩ bệnh lý học

Psychiatrist /sʌɪˈkʌɪətrɪst/: bác sĩ chuyên khoa tâm thần

 Allergist /ˈalədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa dị ứng

 Optician /ɑːpˈtɪʃn/: Người làm kiếng đeo mắt cho khách hàng

 Osteopath /ˈɑːstiəpæθ/: Chuyên viên nắn xương

 Physiotherapist /fɪzɪəʊˈθɛrəpɪst/: Chuyên gia vật lý trị liệu

 Radiologist /ˌreɪdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ X-quang

 Rheumatologist /ruːməˈtɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa bệnh thấp

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Jackie Diep
Jackie Diep
2 years ago

It very importance we love this