64 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Điện Gia Dụng

64 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Điện Gia Dụng

air purifier /erˈpjʊrɪfaɪər/: máy lọc không khí

above-ground pool /əˈbʌv ɡraʊnd puːl/: hồ bơi trên mặt đất

airconditioner /ˈer kəndɪʃənər/: máy lạnh

baking mixer /ˈbeɪkɪŋˈmɪksər/: máy đánh bột

bathroom faucet /ˈbæθruːmˈfɔːsɪt/: vòi nước phòng tắm

bathroom sink /ˈbæθruːm sɪŋk/: bồn rửa mặt

bathtub /ˈbæθtʌb/: bồn tắm

bidet spray /bɪˈdeɪ spreɪ/: vòi xịt toilet

blender /ˈblendər/: máy xay sinh tố

bread machine /bred məˈʃiːn/: máy làm bánh mì

ceiling fan /ˈsiːlɪŋ fæn/: quạt trần

clothes dryer /kləʊðzˈdraɪər/: máy sấy khô quần áo

clothes iron /kləʊzˈaɪərn/: bàn ủi

coffee grinder /ˈkɔːfiˈɡraɪndər/: máy xay cà phê

coffee maker /ˈkɔːfiˈmeɪkər/: máy pha cà phê

crock pot /ˈkrɑːk pɑːt/: nồi nấu chậm

dehumidifier /ˌdiːhjuːˈmɪdɪfaɪər/: máy khử ẩm

dishwasher /ˈdɪʃwɔːʃər/: máy rửa chén

domestic robot /dəˈmestɪkˈrəʊbɑːt/: máy hút bụi tự động

electric drill /ɪˈlektrɪk drɪl/: máy khoan điện

electric fan /ɪˈlektrɪk fæn/: quạt máy

electric guitar /ɪˈlektrɪk ɡɪˈtɑːr/: ghi ta điện

electric kettle /ɪˈlektrɪkˈketl/: ấm điện

electric water boiler /ɪˈlektrɪkˈwɔːtərˈbɔɪlər/: máy đun nước nóng

evaporative cooler /ɪˈvæpəretɪv/ˈkuːlər/: quạt hơi nước

flashlight /ˈflæʃlaɪt/: đèn pin (Mỹ)

food processor /ˈfuːd prɑːsesər/: máy xay thịt

freezer /ˈfriːzər/: tủ đông

garbage disposal unit /ˈɡɑːrbɪdʒ dɪˈspəʊzlˈjuːnɪt/:máy xay thức ăn thừa trước khi xả vào ống nước thải sinh hoạt

hair dryer /ˈherdraɪər/: máy sấy tóc

heater /ˈhiːtər/: mấy sưởi ấm

hot tub /ˈhɑːt tʌb/: máy ngâm nước nóng

humidifier /hjuːˈmɪdɪfaɪər/: máy làm ẩm không khí

ice maker /aɪsˈmeɪkər/: máy làm nước đá

jacuzzi /dʒəˈkuːzi/: bồn tắm mát xa

juicer /ˈdʒuːsər/: máy ép nước trái cây

kitchen faucet /ˈkɪtʃɪnˈfɔːsɪt/: vòi nước rửa chén

kitchen hood /ˈkɪtʃɪn hʊd/: máy hút mùi nhà bếp

kitchen sink /ˈkɪtʃɪn sɪŋk/: bồn rửa chén

lamp /læmp/: đèn bàn

lantern /ˈlæntərn/: lồng đèn

light bulb /ˈlaɪt bʌlb/: bóng đèn

microwave /ˈmaɪkrəweɪv/: lò viba

mixer /ˈmɪksər/: máy đánh trứng, đánh bột

oven /ˈʌvn/: lò nướng

popcorn maker /ˈpɑːpkɔːrnˈmeɪkər/: máy làm bắp rang

pressure cooker /ˈpreʃər kʊkər/: nồi áp suất

pressure washer /ˈpreʃər wɑːʃər/: máy xịt nước áp suất cao

refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/: tủ lạnh

rice cooker /raɪsˈkʊkər/: nồi cơm điện

sewing machine /ˈsəʊɪŋ məʃiːn/: máy may

showerhead /ˈʃaʊər hed/: vòi tắm hoa sen

smoker /ˈsməʊkər/: máy xông khói thịt

speaker /ˈspiːkər/: loa

stove /stəʊv/: bếp lò

tankless water heater /tæŋkləsˈwɔːtərˈhiːtər/: máy nước nóng trực tiếp

tank-style water heater /tæŋk staɪlˈwɔːtərˈhiːtər/: máy nước nóng gián tiếp

television /ˈtelɪvɪʒn/: ti vi

toaster /ˈtəʊstər/: máy nướng bánh mì

torch /tɔːrtʃ/: đèn pin (Anh)

vacuum cleaner /ˈvækjuːm kliːnər/: máy hút bụi

waffle iron /ˈwɑːflˈaɪərn/: máy làm bánh waffle

washing machine /ˈwɑːʃɪŋ məʃiːn/: máy giặt

water purifier /ˈwɔːtərˈpjʊrɪfaɪər/: máy lọc nước

Bài mới: 83 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Chính Trị

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
thiện
thiện
2 years ago

sex hay lắm