72 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Chất Liệu

72 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Chất Liệu

alloy /ˈælɔɪ/: hợp kim

asbestos /æzˈbestəs/: a-mi-ăng

aluminium /ˌæləˈmɪniəm/: nhôm

ash /æʃ/: tro

brass /bræs/: đồng thau

brick /brɪk/: gạch

bronze /brɑːnz/: đồng thiếc

cardboard /ˈkɑːrdbɔːrd/: giấy các tông

cement /sɪˈment/: xi măng

chalk /tʃɔːk/: phấn

charcoal /ˈtʃɑːrkəʊl/: than củi

clay /kleɪ/: đất sét

cloth /klɔːθ/: vải

coal /kəʊl/: than đá

concrete /ˈkɑːnkriːt/: bê tông

copper /ˈkɑːpər/: đồng đỏ

dust /dʌst/: bụi

fibreglass /ˈfaɪbərɡlæs/: sợi thủy tinh

fabric /ˈfæbrɪk/: vải nói chung

gas /ɡæs/: ga

glass /ɡlæs/: thủy tinh

gold /ɡəʊld/: vàng

gravel /ˈɡrævl/: sỏi

ice /aɪs/: đá, băng

iron /ˈaɪərn/: sắt

lace /leɪs/: ren

lead /liːd/: chì

leather /ˈleðər/: da

linen /ˈlɪnɪn/: vải lanh

magnesium /mæɡˈniːziəm/: ma-giê

marble /ˈmɑːrbl/: đá hoa

mercury /ˈmɜːrkjəri/: thủy ngân

metal /ˈmetl/: kim loại

mud /mʌd/: bùn

nylon /ˈnaɪlɑːn/: ni-lông

oil /ɔɪl/: dầu

paper /ˈpeɪpər/: giấy

plastic /ˈplæstɪk/: nhựa

platinum /ˈplætɪnəm/: bạch kim

rubber /ˈrʌbər/: cao su

sand /sænd/: cát

silk /sɪlk/: lụa

silver /ˈsɪlvər/: bạc

slate /sleɪt/: đá phiến

smoke /sməʊk/: khói

soil /sɔɪl/: đất

steam /stiːm/: hơi nước

steel /stiːl/: thép

stone /stəʊn/: đá cục

tin /tɪn/: thiếc

uranium /juˈreɪniəm/: urani

water /ˈwɔːtər/: nước

wood /wʊd/: gỗ

wool /wʊl/: len

zinc /zɪŋk/: kẽm

cork /kɔːrk/: bần

cotton /ˈkɑːtn/: bông gòn

foam /fəʊm/: mút xốp

gasoline /ˌɡæsəˈliːn/: xăng

microfiber /ˈmaɪkrəʊfaɪbər/: sợi tổng hợp nhỏ

nickel /ˈnɪkl/: mạ kền

plywood /ˈplaɪwʊd/: ván ép

polymer /ˈpɑːlɪmər/: pô li me

pulp /pʌlp/: bột giấy

rare earth /ˌrer ˈɜːrθ/: đất hiếm

slate /sleɪt/: đá phiến

stainless steel /ˌsteɪnləs ˈstiːl/: inox

styrofoam /ˈstaɪrəfəʊm/: xốp

velcro /ˈvelkrəʊ/: dây dán, khóa dán

biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl/: có thể phân hủy sinh học

carbon dioxide /ˌkɑːrbən daɪˈɑːksaɪd/: khí CO2

crystal /ˈkrɪstl/: pha lê

latex /ˈleɪteks/: mủ cao su, cao su no

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments