84 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Âm Nhạc – Nhạc Cụ

84 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Âm Nhạc – Nhạc Cụ

accordion /əˈkɔːrdiən/: phong cầm, đàn xếp

clarinet /ˌklærəˈnet/: kèn clarinet

audience /ˈɔːdiəns/: khán giả
bagpipe /ˈbæɡpaɪp/: kèn túi

bass guitar /beɪs ɡɪˈtɑːr/: đàn ghi ta bass

bassist /ˈbeɪsɪst/: nhạc công guitar bass
beat /biːt/: nhịp, phách
blues /bluːz/: dòng nhạc du nhập sang Bắc Mỹ từ Tây Phi Châu

bolero /bəˈleroʊ/: nhạc vàng, nhạc bolero

cassette player /kəˈset ˈpleɪər/: máy nghe băng
cassette /kəˈset/: băng cát-xéc

cello /ˈtʃeloʊ/: hồ cầm

choral /ˈkɔːrəl/: hợp xướng, đồng ca

clarinet /ˌklærəˈnet/: kèn clarinet
classical music /ˈklæsɪklˈmjuːzɪk/: nhạc cổ điển

compact disc /ˌkɑːmpækt ˈdɪsk/: đĩa thu âm (cd)
composer /kəmˈpoʊzər/: nhà soạn nhạc
concerto /kənˈtʃertoʊ/: bài nhạc hợp tấu

conductor /kənˈdʌktər/: người chỉ huy dàn nhạc
country /ˈkʌntri/: dòng nhạc đồng quê

dance /dæns/: nhạc dance, nhạc nhảy

drummer /ˈdrʌmər/: tay trống
drum /drʌm/: trống

duet /duˈet/: song ca
EDM /ˌiː diː ˈem/: nhạc nhảy điện tử (electronic dance music)

flautist /ˈflaʊtɪst/: người thổi sáo (ở Mỹ gọi là flutist)
flute /fluːt/: sáo

gong /ɡɔːŋ/: cồng

guitar /ɡɪˈtɑːr/: ghi ta

hard rock /ˌhɑːrd ˈrɑːk/: nhạc rock nặng

harmonica /hɑːrˈmɑːnɪkə/: kèn harmonica

harmony /ˈhɑːrməni/: hòa âm

harp /hɑːrp/: hạc cầm, đàn harp

headphones /ˈhedfoʊnz/: tai nghe
hip hop /ˈhɪp hɑːp/: dòng nhạc hip hop

hymn /hɪm/: thánh ca
instrument /ˈɪnstrəmənt/: nhạc cụ
Jazz /dʒæz/: nhạc Jazz

jingle /ˈdʒɪŋɡl/: điệu nhạc ngắn dễ nhớ

keyboard /ˈkiːbɔːrd/: nhạc cụ điện tử có bàn phím như piano điện, organ

lullaby /ˈlʌləbaɪ/: những bài hát ru
mandolin /ˌmændəˈlɪn/: măng cầm

musician /mjuˈzɪʃn/: nhạc sĩ
national anthem /ˈnæʃnəl ˈænθəm/: Quốc Ca

note /noʊt/: nốt nhạc
opera /ˈɑːprə/: nhạc kịch

orchestra /ˈɔːrkɪstrə/: dàn nhạc
organ /ˈɔːrɡən/: đàn organ

organist /ˈɔːrɡənɪst/: nghệ sĩ oócgan
percussion /pərˈkʌʃn/: nhạc cụ chơi bằng dùi hoặc bàn tay

performer /pərˈfɔːrmər/: người biểu diễn
pianist /ˈpiːənɪst/: nghệ sĩ dương cầm
piano /piˈænoʊ/: đàn piano

pop /pɑːp/: nhạc pop

rap /ræp/: nhạc rap

rapper /ˈræpər/: người hát rap
recording studio /rɪˈkɔːrdɪŋ stuːdioʊ/: phòng thu âm
rock /rɑːk/: nhạc rock

R&B /ˌɑːr ən ˈbiː/: dòng nhạc Rhythm and Blues, kết hợp dòng nhạc jazz, nhạc phúc âm và Blues

saxophone /ˈsæksəfoʊn/: kèn saxophone

saxophonist /ˈsæksəfoʊnɪst/: nghệ sĩ kèn saxophone
singer /ˈsɪŋər/: ca sĩ
sing /sɪŋ/: hát

solo /ˈsoʊloʊ/: độc diễn
sonata /səˈnɑːtə/: bản xô-nát, soạn cho piano hoặc piano và violin

song /sɔːŋ/: bài hát
soul /soʊl/: nhạc linh hồn, có nguồn gốc từ nhạc phúc âm và R&B

speaker /ˈspiːkər/: loa
stage /steɪdʒ/: sân khấu
string /strɪŋ/: nhạc cụ có dây

symphony /ˈsɪmfəni/: bản giao hưởng

traditional Vietnamese musical /trəˈdɪʃənlˌvjetnəˈmiːzˈmiːzˈmjuːzɪkl/: cải lương

trombonist /trɑːmˈboʊnɪst/: nhạc công kèn trôm-bôn

theme song /ðəm sɔːŋ/: nhạc nền cho phim

trumpeter /ˈtrʌmpɪtər/: nghệ sĩ trumpet
trumpet /ˈtrʌmpɪt/: kèn trumpet

turntable /ˈtɜːrnteɪbl/: bàn quay đĩa hát
ukulele /ˌjuːkəˈleɪli/: đàn ukelele

viola /viˈoʊlə/: vĩ cầm lớn

violin /ˌvaɪəˈlɪn/: vĩ cầm

voice /vɔɪs/: giọng nói
walkman /ˈwɔːkmən/: máy nghe nhạc mini
wedding music /ˈwedɪŋˈmjuːzɪk/: nhạc đám cưới

xylophone /ˈzaɪləfoʊn/: mộc cầm

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

7 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
3 years ago

great

Anonymous
Anonymous
3 years ago

great ^ ^

NGUYEN THI KIM HOANG
NGUYEN THI KIM HOANG
3 years ago

great!

NGUYEN THI KIM HOANG
NGUYEN THI KIM HOANG
3 years ago

so good!

Phan Văn Minh Tiến
Phan Văn Minh Tiến
4 years ago

Nice! Thanks very much! <3

Anonymous
Anonymous
4 years ago

goog

Bạch Thị Ánh Nắng Hồng Kim Mai
Bạch Thị Ánh Nắng Hồng Kim Mai
4 years ago

Great??