124 Từ Vựng Chủ Đề Chiến Tranh – Giải Phóng – Hòa Bình

124 Từ Vựng Chủ Đề Chiến Tranh – Giải Phóng – Hòa Bình

  1. president /ˈprezɪdənt/: tổng thống
  2. admiral /ˈædmərəl/: đô đốc
  3. air army /erˈɑːrmi/: không quân (air force)
  4. infantry /ˈɪnfəntri/: bộ binh
  5. army /ˈɑːrmi/: quân đội
  6. captain /ˈkæptɪn/: đại úy
  7. chief of staff /tʃiːfəvstæf/: tham mưu trưởng
  8. colonel /ˈkɜːrnl/: đại tá
  9. commanding officer /kəˈmændɪŋˈɑːfɪsər/:chỉ huy
  10. commando /kəˈmændoʊ/: đặc công
  11. communist party member /ˈkɑːmjənɪstˈpɑːrtiˈmembər/: đảng viên
  12. corporal /ˈkɔːrpərəl/: hạ sĩ
  13. general /ˈdʒenrəl/: đại tướng
  14. lead /liːd/: lãnh đạo (danh từ: leader)
  15. lieutenant colonel /luːˌtenənt ˈkɜːrnl/: trung tá
  16. lieutenant general /luːˌtenənt ˈdʒenrəl/: trung tướng
  17. lieutenant /luːˈtenənt/: thượng úy
  18. major general /ˌmeɪdʒər ˈdʒenrəl/: thiếu tướng
  19. major /ˈmeɪdʒər/: thiếu tá
  20. navy /ˈneɪvi/: hải quân (naval force)
  21. officer /ˈɑːfɪsər/: sĩ quan
  22. sergeant /ˈsɑːrdʒənt/: trung sĩ
  23. sub lieutenant /ˌsʌb luːˈtenənt/: trung úy
  24. aerial torpedo /ˈeriəltɔːrˈpiːdoʊ/: ngư lôi trên không
  25. ammunition /ˌæmjuˈnɪʃn/: đạn dược
  26. artillery corps /ɑːrˈtɪlərikɔːr/: pháo binh
  27. artillery strike /ɑːrˈtɪləristraɪk/: pháo kích (động từ thì thêm perform vào trước)
  28. autonomous aircraft /ɔːˈtɑːnəməsˈerkræft/: máy bay lái tự động
  29. binoculars /bɪˈnɑːkjələrz/: ống nhòm
  30. bombing aircraft /ˈbɑːmɪŋˈerkræft/: máy bay ném bom
  31. bulletproof vest /ˈbʊlɪtpruːfvest/: áo chống đạn
  32. freedom /ˈfriːdəm/: tự do
  33. grenade /ɡrəˈneɪd/: lựu đạn
  34. handgun /ˈhændɡʌn/: súng ngắn
  35. jet /dʒet/: máy may phản lực (jet aircraft)
  36. mine field /maɪnfiːld/: bãi mìn
  37. mine /maɪn/: mìn
  38. nuclear bomb /ˈnuːkliərbɑːm/: bom nguyên tử
  39. nuclear weapons /ˈnuːkliərˈwepənz/: vũ khí hạt nhân
  40. orange agent /ˈɔːrɪndʒˈeɪdʒənt/: chất độc màu da cam
  41. rocket /ˈrɑːkɪt/: hỏa tiễn
  42. scout plane /skaʊtpleɪn/: máy bay trinh sát
  43. submarine /ˈsʌbməriːn/: tàu ngầm
  44. tank /tæŋk/: xe tăng
  45. time bomb /ˈtaɪm bɑːm/: bom hẹn giờ
  46. torpedo /tɔːrˈpiːdoʊ/: ngư lôi
  47. warship /ˈwɔːrʃɪp/: chiến hạm
  48. a barracks /əˈbærəks/: quân trại (số ít mà có S)
  49. ammunition depot /ˌæmjuˈnɪʃnˈdiːpoʊ/: kho đạn
  50. battlefield /ˈbætlfiːld/: chiến trường
  51. bunker /ˈbʌŋkər/: hầm trú ẩn
  52. Congress /ˈkɑːŋɡrəs/: Quốc hội
  53. Cu Chi tunnels /CủChiˈtʌnl/: địa đạo Củ Chi
  54. headquarters /ˈhedkwɔːrtərz/: tổng hành dinh
  55. house of compassion /haʊs əv kəmˈpæʃn/: nhà tình thương
  56. house of gratitude /haʊs əvˈɡrætɪtuːd/: nhà tình nghĩa
  57. memorial cemetery /məˈmɔːriəlˈseməteri/: nghĩa trang
  58. military history museum /ˈmɪləteriˈhɪstrimjuˈziːəm/: bảo tàng quân sự
  59. Unification Palace /ˌjuːnɪfɪˈkeɪʃnˈpæləs/: Dinh Thống Nhất
  60. a demonstration /əˌdemənˈstreɪʃn/: cuộc biểu tình
  61. anti-communist /ˈæntiˈkɑːmjənɪst/: chống cộng (phản động)
  62. attack /əˈtæk/: tấn công (hoặc strike)
  63. anti-war /ˈænti wɔːr/: phản chiến
  64. border war /ˈbɔːrdərwɔːr/: chiến tranh biên giới
  65. class /klæs/: tầng lớp
  66. class struggle /klæsˈstrʌɡl/: đấu tranh giai cấp
  67. economic crisis /ˌekəˈnɑːmɪkˈkraɪsɪs/: khủng hoảng kinh tế
  68. feudal /ˈfjuːdl/: phong kiến (danh từ: feudal society hoặc feudalism)
  69. government /ˈɡʌvərnmənt/: nhà nước
  70. military forces /ˈmɪləterifɔːrsiz/: lực lượng quân sự
  71. armed forces /ɑːrmd ˈfɔːrsɪz/: lực lượng vũ trang
  72. military intelligence corps /ˈmɪləteri ɪnˈtelɪdʒəns kɔːr/: quân tình báo
  73. movement /ˈmuːvmənt/: phong trào
  74. nationalism /ˈnæʃnəlɪzəm/: chủ nghĩa dân tộc
  75. peace /piːs/: hòa bình
  76. political crisis /pəˈlɪtɪklˈkraɪsɪs/: khủng hoảng chính trị
  77. psychological warfare /ˌsaɪkəˈlɑːdʒɪklˈwɔːrfer/: chiến tranh tâm lý
  78. power /ˈpaʊər/: quyền lực
  79. resistance /rɪˈzɪstəns/: kháng chiến
  80. revolt /rɪˈvoʊlt/: khởi nghĩa
  81. revolution /ˌrevəˈluːʃn/: cách mạng
  82. under siege /ˈʌndərsiːdʒ/: bị bao vây
  83. unite /juˈnaɪt/: đoàn kết (tính từ: united)
  84. death row inmate /deθroʊˈɪnmeɪt/: tử tù
  85. Heroine Vietnamese Mothers /ˈheroʊɪnˌvjetnəˈmiːzˈmʌðərz/: bà mẹ Việt Nam anh hùng (hoặc Vietnamese Mother Heroines)
  86. martyr /ˈmɑːrtər/: liệt sĩ
  87. prisoner of war /ˌprɪznər əv ˈwɔːr/: tù binh
  88. veteran /ˈvetərən/: cựu chiến binh
  89. war invalid /wɔːrˈɪnvəlɪd/: thương phế binh
  90. bloody /ˈblʌdi/: đẫm máu
  91. camouflage /ˈkæməflɑːʒ/: ngụy trang
  92. casualties /ˈkæʒuəltiz/: thương vong
  93. desertion /dɪˈzɜːrʃn/: đào ngũ (động từ: desert)
  94. evacuate /ɪˈvækjueɪt/: di tản
  95. fight /faɪt/: chiến đấu (hoặc combat)
  96. guerilla /ɡəˈrɪlə/: du kích
  97. henchman /ˈhentʃmən/: tay sai
  98. invade /ɪnˈveɪd/: xâm chiếm
  99. liberate /ˈlɪbəreɪt/: giải phóng (danh từ: liberation)
  100. massacre /ˈmæsəkər/: tàn sát
  101. migrate /ˈmaɪɡreɪt/: di cư
  102. mole /moʊl/: nội gián
  103. negotiate /nɪˈɡoʊʃieɪt/: đàm phán
  104. adj. precautionary /prɪˈkɔːʃəneri/: phòng bị (preparatory, preventative)
  105. raid /reɪd/: đột kích
  106. reform /rɪˈfɔːrm/: cải cách
  107. religion /rɪˈlɪdʒən/: tôn giáo
  108. self-defend /selfdɪˈfend/: tự vệ (danh từ self-defense)
  109. strategy /ˈstrætədʒi/: chiến lược
  110. tactic /ˈtæktɪk/: chiến thuật
  111. totalitarian /toʊˌtæləˈteriən/: chuyên chế
  112. advisory board /ədˈvaɪzəribɔːrd/: bộ tham mưu
  113. agreement /əˈɡriːmənt/: hiệp ước
  114. communist /ˈkɑːmjənɪst/: cộng sản
  115. Declaration of independence /ˌdekləˈreɪʃn əvˌɪndɪˈpendəns/: Bản tuyên ngôn độc lập
  116. delegation /ˌdelɪˈɡeɪʃn/: phái đoàn
  117. fighting unit /ˈfaɪtɪŋˈjuːnɪt/: đơn vị chiến đấu
  118. heritage /ˈherɪtɪdʒ/: di sản
  119. independence /ˌɪndɪˈpendəns/: độc lập
  120. liberation day /ˌlɪbəˈreɪʃndeɪ/: ngày giải phóng
  121. unify the country /ˈjuːnɪfaɪ ðəˈkʌntri/: thống nhất đất nước
  122. monument /ˈmɑːnjumənt/: tượng đài
  123. Paris Treaty /ˈpærɪsˈtriːti/: hiệp định Paris
  124. people /ˈpiːpl/: dân tộc (số nhiều: peoples: các dân tộc)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments