21 Từ Vựng Chủ Đề Phụ Kiện Và Trang Sức

21 Từ Vựng Chủ Đề Phụ Kiện Và Trang Sức

lipstick /ˈlɪpstɪk/: Son môi

walking stick /ˈwɔːkɪŋ stɪk/: Gậy đi bộ

comb /koʊm/: Lược thẳng

makeup /ˈmeɪk ʌp/: Đồ trang điểm
bracelet /ˈbreɪslət/: Vòng tay

pocket /ˈpɑːkɪt/: Túi quần áo

hairbrush /ˈherbrʌʃ/: Lược chùm

necklace /ˈnekləs/: Vòng cổ

earrings /ˈɪrɪŋZ/: Khuyên tai

umbrella /ʌmˈbrelə/: Cái ô

piercing  /ˈpɪrsɪŋ/: Khuyên

engagement ring /ɪnˈɡeɪdʒmənt rɪŋ/: Nhẫn đính hôn

button /ˈbʌtn/Khuy

lighter /ˈlaɪtər/: Bật lửa

handbag  /ˈhændbæɡ/: Túi

watch /wɑːtʃ/: Đồng hồ

cufflinks /ˈkʌflɪŋks/: Khuy cài măng sét

handkerchief /ˈhæŋkərtʃiːf/: Khăn tay

glasses /ˈɡlɑːsɪz/: Kính

keyring /ˈkiː rɪŋ/: Móc chìa khóa

mirror /ˈmɪrər/: Gương

 

 

 

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments