42 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trạng Thái Thời Tiết

42 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trạng Thái Thời Tiết

 • degree /dɪˈɡriː/: Độ
 • Celsius /ˈselsiəs/: Độ C
 • Fahrenheit /ˈfærənhaɪt/: Độ F
 • climate /ˈklaɪmət/: Khí hậu
 • climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/: Biến đổi khí hậu
 • global warming /ˌɡloʊblˈwɔːrmɪŋ/: Hiện tượng ấm nóng toàn cầu

 • temperature /ˈtemprətʃər/: Nhiệt độ
 • humidity /hjuːˈmɪdəti/: Độ ẩm
 • thermometer /θərˈmɑːmɪtər/: Nhiệt kế
 • high pressure /ˌhaɪ ˈpreʃər/: Áp suất cao
 • low pressure /ˌloʊ ˈpreʃər/: Áp suất thấp
 • barometer /ˈrɑːmɪtər/: Dụng cụ đo khí áp

 • cold /koʊld/: Lạnh
 • chilly /ˈtʃɪli/: Lạnh thấu xướng
 • sunny /ˈsʌni/: Có nắng
 • rainy /ˈreɪni/: Có mưa
 • fine /faɪn/: Trời đẹp
 • overcast /ˌoʊvərˈkæst/: U ám

 • icy /ˈaɪsi/: Đóng băng
 • frosty /ˈfrɔːsti/: Giá rét
 • stormy /ˈstɔːrmi/: Có bão
 • dry /draɪ/: Khô
 • wet /wet/: Ướt
 • hot /hɑːt/: Nóng

 • ice /aɪs/: Băng
 • drought /draʊt/: Hạn hán
 • windy /ˈwɪndi/: Có gió
 • cloudy /ˈklaʊdi/: Nhiều mây
 • foggy /ˈfɑːɡi: Nhiều sương mù
 • misty /ˈmɪsti/: Nhiều sương muối

 • rainbow /ˈreɪnboʊ/: Cầu vồng
 • wind /wɪnd/: Gió
 • breeze /briːz/: Gió nhẹ
 • thunder /ˈθʌndər/: Sấm
 • lightning /ˈlaɪtnɪŋ/: Chớp
 • storm /stɔːrm/: Bão

 • sun /sʌn/: Mặt trời
 • sunshine /ˈsʌnʃaɪn/: Ánh nắng
 • rain /reɪn/: Mưa
 • snow /snoʊ/: Tuyết
 • hail /heɪl/: Mưa đá
 • drizzle /ˈdrɪzl/: Mưa phùn

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments