29 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tên Các Bác Sĩ Chuyên Khoa

29 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tên Các Bác Sĩ Chuyên Khoa

Bạn có biết hết tất cả những tên gọi của bác sĩ trong ngành bằng tiếng Anh không? TiengAnhOnline.Com đã tổng hợp 29 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tên Các Bác Sĩ Chuyên Khoa để giúp các bạn tự học tiếng Anh tại nhà hiệu quả với hình ảnh minh họa bắt mắt và phát âm bản ngữ chuẩn.

pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/: bác sĩ bệnh lý học

rheumatologist /ruːməˈtɒlədʒɪst/ : bác sĩ thấp khớp

allergist /ˈælərdʒəst/: bác sĩ chuyên khoa dị ứng

ophthalmologist /ˌɑːpθəˈmɑːlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa mắt

Immunologist /ɪmjʊˈnɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa miễn dịch

psychiatrist /sʌɪˈkʌɪətrɪst/: bác sĩ chuyên khoa tâm thần

neurologist /njʊˈrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thần kinh

nephrologist /nɛˈfrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thận

gastroenterologist /ˌɡæs.troʊˌen.t̬ərˈɑːl.ə.dʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

proctologist /prɒk’tɒlədʒıst/: bác sĩ chuyên khoa trực tràng

oncologist /ɑːnˈkɑːlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa ung thư

dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: bác sĩ da liễu

epidemiologist /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst/: bác sĩ dịch tễ học

a G.P (
  a general practitioner) /ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/: bác sĩ gia đình

haematologist /ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst/: bác sĩ huyết học

orthopedist /ˌɔːθəˈpiːdɪst/: bác sĩ ngoại chỉnh hình

endocrinologist /ˌendoʊkrɪˈnɑːlədʒɪst/: bác sĩ nội tiết

a forensic expert /ə fəˈrensɪkˈekspɜːrt/: bác sĩ pháp y

surgeon /ˈsɜːrdʒən/: bác sĩ phẫu thuật nurse /nɜːrs/: y tá

gynaecologist /ˌɡʌɪnəˈkɒlədʒɪst/: bác sĩ phụ khoa

obstetrician /ˌɑːbstəˈtrɪʃn/: bác sĩ sản khoa

otorhinolaryngologist /ˌəʊtə(ʊ)ˌrʌɪnəʊˌlarɪŋˈɡɒlədʒɪst/: bác sĩ tai mũi họng

veterinarian /ˌvetərɪˈneriən/: bác sĩ thú y

a medical intern /əmedɪklɪnˈtɜːrn/: bác sĩ thực tập

cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: bác sĩ tim mạch

radiologist /ˌreɪdiˈɑːlədʒɪst/: bác sĩ X quang

a quack doctor /əkwækˈdɑːktər/: lang băm

chinese medicine doctor /ˌtʃaɪˈniːzˈmedɪsnˈdɑːktər/: bác sĩ Đông y

royal doctor /ˈrɔɪəlˈdɑːktər/: thái y, ngự y

Chúc các bạn học tốt! Mọi thắc mắc và góp ý về bài học vui lòng gửi bình luận về TiengAnhOnline.Com

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments