A litmus test là gì?

A litmus test là gì?

A litmus test: n. phép thử quỳ tím; phép thử hiệu quả

  • Success and fame are often the litmus test of one’s character. (Thành công và danh vọng thường là phép thử nhân cách của một con người.)
  • The litmus test for any formal theory lies in its predictive ability. (Phép thử hiệu quả cho bất kỳ lý thuyết chính thức nào nằm ở khả năng dự đoán tương lai của nó.)
  • Child care provision is a litmus test of a modern civilised society. (Hỗ trợ chi phí giữ trẻ là phép thử cho một xã hội văn minh hiện đại.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments