Go to the dogs là gì?

Go to the dogs là gì?

Go to the dogs: v. sa sút trầm trọng, xuống cấp nặng

  •  After Joe retired, the business went to the dogs. (Sau khi Joe nghỉ hưu, doanh nghiệp đó đã làm ăn sa sút rất nhiều.)
  • Everything went to the dogs after he started drinking heavily. (Mọi thứ trở nên sa sút sau khi anh ấy bắt đầu nhậu nhẹt bê tha.)
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments