TRA TỪ ĐIỂN NHANH

Doubleclick từ bất kỳ để tra nghĩa nhanh

KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI TẬP CƠ BẢN
ĐĂNG NHẬP
THẮC MẮC TIẾNG ANH
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Thi


Mr.Duy


Kiến thức cơ bản - Ngữ pháp cơ bản
Tiêu đề Lượt xem

Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản
163779

Đại từ nhân xưng
95039

Tính từ sở hữu
68002

Đại từ sở hữu
61959

Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều
96588

Mạo từ bất định "A" và "AN"
54858

ĐỘNG TỪ "TO BE" -THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TO BE
108761

Mạo từ xác định THE
50170

Câu hỏi WH với TO BE
57767

Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
47052

Cấu trúc THERE IS.../THERE ARE...
51090

Câu hỏi YES - NO với động từ TO BE
33813

Câu hỏi OR với động từ TO BE
25383

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
105999

Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân
33202

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
113627

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
82820

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
190775

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
70790

Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu
27440

Tương lai với GOING TO
43260

SO SÁNH HƠN
126677

SO SÁNH BẰNG
25876

SO SÁNH NHẤT
61617

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0
50009

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1
87577

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2
92525

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3
75690

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
78421

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
31548

Cấu trúc HAVE SOMEONE DO SOMETHING
53159

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (1/8)
17464

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (2/8)
9196

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (3/8)
10154

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (4/8)
7709

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (5/8)
8610

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (6/8)
7268

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (7/8)
7458

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (8/8)
10893

Động từ WISH, một dạng câu điều kiện
36221

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
20322

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
22306

CÂU HỎI ĐUÔI (TAG -QUESTIONS)
50228

TÍNH TỪ - NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
10608

TRẠNG TỪ NÓI CHUNG VÀ TRẠNG TỪ ĐẶC BIỆT VERY
8281

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
32787

BỊ ĐỘNG CÁCH (PASSIVE VOICE)
37274

GIỚI TỪ TIẾNG ANH
40506

TOO/SO và EITHER/NEITHER
25945

CẤU TRÚC SO...THAT
18679

1 2, Next


Đang hiển thị : 1 - 50 / 62