Đề thi IELTS LISTENING
NGÂN HÀNG BÀI TẬP

ĐỀ THI IELTS LISTENING 10

ĐỀ THI IELTS LISTENING 10 40 CÂU HỎI IELTS LISTENING NHƯ ĐỀ THI IELTS LISTENING THẬT. (dễ hơn chút) You need to log in to view this content. (Bạn cần [Đọc tiếp]

Đề thi IELTS LISTENING
NGÂN HÀNG BÀI TẬP

ĐỀ THI IELTS LISTENING 9

ĐỀ THI IELTS LISTENING 9 40 CÂU HỎI IELTS LISTENING NHƯ ĐỀ THI IELTS LISTENING THẬT. (dễ hơn chút) You need to log in to view this content. (Bạn cần [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

33 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thiên văn học

33 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thiên văn học  alien /ˈeɪliən/: người ngoài hành tinh asteroid /ˈæstəroɪd/: tiểu hành tinh      Comet /ˈkɑːmət/: sao Chổi constellation /ˌkɑːnstəˈleɪʃn/: chòm sao  cosmos /´kɔzmɔs/: vũ trụ Earth /ɜːrθ/: [Đọc tiếp]

Đề thi IELTS LISTENING
NGÂN HÀNG BÀI TẬP

ĐỀ THI IELTS LISTENING 8

ĐỀ THI IELTS LISTENING 8 40 CÂU HỎI IELTS LISTENING NHƯ ĐỀ THI IELTS LISTENING THẬT. You need to log in to view this content. (Bạn cần đăng nhập để [Đọc tiếp]