Im lặng là vàng

Im lặng là vàng tiếng Anh là gì? Im lặng là vàng: Silence is gold. Silence is golden.