Tự lượng sức mình

Tự lượng sức mình tiếng Anh là gì? Tự lượng sức mình: Know one’s own limit (one’s này khi ứng dụng thay bằng tính từ sở hữu thích hợp như: [Đọc tiếp]