Tri túc tiện túc tiếng Anh là gì?

Tri túc tiện túc : Biết đủ là đủ: He who knows contentment is rich.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.