10 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa Tiếng Anh 20

bài tập từ vựng tiếng Anh, thành ngữ tiếng Anh

10 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa Tiếng Anh 20

 

 Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học;

người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. 

bài tập phần 21

Ý kiến của bạn:

avatar