Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Một đại từ sở hữu rất hữu ích. Bạn biết tại sao không? Vì nó giúp người nói khỏi phải lặp lại một ngữ danh từ có tính chất sở hữu.

Thí dụ:

–  Nếu anh A nói:

Máy vi tính của tôi chạy chậm quá!

My computer is so slow.

–  Anh B đáp:

Máy vi tính của tôi còn chậm hơn máy vi tính của anh!

My computer is even slower than your computer

→ Thì như vậy anh B lặp lại cả một cụm từ dài.

Trong tiếng Anh, chúng ta nên hạn chế việc dài dòng vô ích đó. Lúc này biết sử dụng đại từ sở hữu là rất cần thiết.

Sẵn đây để ôn lại bài trước, sau đây là bảng gồm 4 cột : Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu tương ứng, đại từ sở hữu tương ứng:

 

 Đại từ nhân xưng Tính Từ Sở Hữu   Đại Từ Sở Hữu  Phiên Âm Quốc Tế 
TôiI   MY: của tôi
MINE
/main/
Chúng tôiWE   OUR: của chúng tôi/ta
OURS
/’auəz/
BạnYOU   YOUR: của bạn
YOURS
/jɔ:z/
Các bạnYOU   YOUR: của các bạn
YOURS
/jɔ:z/
Anh ấyHE   HIS: của anh ấy
HIS
/hiz/
Cô ấySHE   HER: của cô ấy
HERS
/hə:z/
IT   ITS: của nó
ITS
/its/
HọTHEY   THEIR: của họ, của chúng
THEIRS
/ðeəz/

 

Trong thí dụ đầu bài, nếu dùng đại từ sở hữu, thay vì nói :”

My computer is even slower than your computer, ta sẽ nói gọn hơn như thế nào?

Đáp án:

Mine is even slower than yours.

 

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Đại từ phản thân trong tiếng Anh - TiengAnhOnline.Com
  2. Ngữ pháp tiếng Anh- Đại từ tân ngữ trong tiếng Anh
  3. Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE - TiengAnhOnline.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.