Đại từ tân ngữ trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại từ tân ngữ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ cũng là đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ. Đại từ phản thân là đại từ đặc biệt phải dùng khi chủ ngữ và bổ ngữ là một.

 

Đại từ tân ngữ

Đại từ chủ ngữĐại từ tân ngữ 
I
 ME
  YOU  YOU
 WE US
 THEY THEM
 HE HIM
 SHE HER
 IT IT

 

* Thí dụ:

You know me. = Anh biết tôi. (YOU là chủ ngữ, ME là tân ngữ) 

I dislike him = Tôi không thích anh ta.

I love her = Tôi yêu cô ấy

bài tham khảo: đại từ sở hữu 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.