5 Quy Tắc Phát Âm Tiếng Anh

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

5 Quy Tắc Phát Âm Tiếng Anh 

I. QUY TẮC PHÁT ÂM ĐẦU TIÊN: CHÚ Ý ĐỌC ÂM PHỤ ÂM GIỮA VÀ PHỤ ÂM CUỐI.

 Tiếng Anh vô số từ có hai, ba phụ âm liên tiếp nhau và vô số từ tận cùng bằng phụ âm cuối và tất cả phụ âm này phải được đọc, trừ một số ngoại lệ ít ỏi. Đây là điều khó khăn lớn với đa số người học Việt Nam vì trong tiếng Việt không có đặc điểm này. Do đó, ngay từ khi mới học tiếng Anh phải tập thói quen đọc cụm phụ âm, âm giữa và âm cuối.

II. QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ HAI: ĐỌC ĐÚNG TRỌNG ÂM TRONG TỪNG TỪ.

Quy tắc này khó làm theo hơn quy tắc ĐỌC ÂM CUỐI vì: trọng âm của từ trong tiếng Anh không phải theo chỉ một vài quy tắc đơn giản (việc thuộc lòng hết những quy tắc này là không thực tế chút nào). Vì vậy, tốt nhất chúng ta phải học trọng âm của từ khi học từ đó. Như vậy, biết một từ tiếng Anh bao gồm nhiều phương diện như sau:

 • biết từ loại của nó (danh từ, động từ hay tính từ…),
 • biết nghĩa của nó,
 • biết cách đặt 1 thí dụ tiêu biểu với từ đó,
 • biết cách phát âm từ đó, bao gồm đọc đúng các âm đặc trưng mà tiếng Việt không có, cũng như đọc đúng trọng âm.

 • III. QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA: XỬ LÝ CÁC ÂM KHÓ.

Thế nào là âm khó? Những âm khó là những âm chúng ta thường đọc sai nhất vì chúng không tồn tại trong hệ thống âm từ của tiếng mẹ đẻ chúng ta.

Chúng ta sẽ lần lượt xem xét tất cả các trường hợp khó trong hệ thống âm từ của tiếng Anh:

1. NHÓM ÂM NGUYÊN ÂM:

 • /æ/: âm này a không phải a mà e không phải e, nó nằm ở khoảng giữa.

-Thí dụ: 

apple

fat

cat

dad

mad

chat…

 • /i:/: dấu : trong phiên âm quốc tế biểu thị sự kéo dài hơn, nhấn mạnh hơn cho một âm nguyên âm, tư thế môi giãn ra như thể mỉm cười.

-Thí dụ: 

eat

feed

need

cheat

meet

feet, …

 • /r/: âm r không có gì khó khi nó nằm trước 1 nguyên âm

-Thí dụ: 

 red

run

wrong

right

rip

Nhưng khi nó nằm ở giữa hoặc ở cuối 1 từ thì thật không dễ cho người Việt chúng ta.

-Thí dụ: 

teacher

doctor

paper

daughter

or

born

corn

turn

concern…  

2. NHÓM ÂM PHỤ ÂM:

Sự kết hợp nhiều phụ âm liền nhau: bl, cr, spl, thr, chr, pl, …

-Thí dụ: 

 blue

green

spleen

splash

flash

rash

throw

play, …

Điều này hoàn toàn không tồn tại trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta nên hơi khó thực hiện nhưng đây vẫn không phải là thử thách quá khó so với các âm khó khác.  

 • /ʃ/: âm này rất khó với nhiều người.  

-Thí dụ: 

 she

shine

show

shoe

ship

sheep

shit

shake, …

 • /θ/: âm này không khó, nhưng ít ai chịu đọc đúng, có lẽ vì…thấy kỳ kỳ. Lý do là âm này cũng như âm TH trong tiếng Việt (thờ, thà, thì…) nhưng cái đầu lưỡi phải để giữa 2 hàm răng khi phát âm.

-Thí dụ: 

thin

thigh

thing

think

thick

theme, …

 • /ð/: âm này cũng có tình trạng như âm trên, tương tự như âm Đ tiếng Việt nhưng đầu lưỡi phải để giữa 2 hàm răng khi phát âm. –

-Thí dụ: 

the

this

that

these

those

then, …

 •  /ʤ/:âm này rất khó vì rất nhiều người đọc không được. Các bạn cần luyện tập nghe và đọc âm này thật nhiều và kỹ lưỡng cho đến khi thành thạo vì nó là một âm xuất hiện nhiều trong tiếng Anh. 

-Thí dụ: 

 jeans

change 

gin

ginger

join

jeep

jam

jump

just

gist

enjoy

joy

challenge ….

 • /ʒ/: âm này thường bị người học tưởng lầm là âm /z/ (như trong zoo, zip, lazy, easy, zero, zebra…). Ngay cả khi bạn đọc nhầm âm /ʒ/ thành âm /z/ thì vẫn người nước ngoài vẫn có thể hiểu bạn, nhưng bạn cần cố gắng nghe cho được sự khác nhau giữa /z/ /ʒ/. Cuối cùng là tiến tới đọc cho được hai âm này để sở hữu được một giọng tiếng Anh hay hơn, chuẩn hơn.

-Thí dụ: 

measure

vision

pleasure

asia

usual

leisure

decision

garage

massage

regime. ..

 • /l/: âm này chỉ khó khi nó nằm sau nguyên âm. 

-Thí dụ:

oil

coil

meal

ill

kill

still

feel

kneel…

Rất nhiều người bỏ qua âm L cuối này và kết quả là cách phát âm của họ KHÓ HIỂU đối với người nước ngoài và nghe có vẻ Việt quá.


IV. QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ TƯ : ĐỌC ĐÚNG ĐUÔI ED Ở ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC.

Khi gặp 1 động từ có thêm ED, nhiều người cứ đọc đại đuôi ED như âm /id/ mà không biết đúng hay sai có lẽ vì ED nhìn giống /id/. Đây là một trong những lỗi thường gặp nhất trong phát âm tiếng Anh của người Việt Nam. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách đọc đuôi ED ở động từ có quy tắc .

Có 3 cách đọc đuôi ED ở cuối động từ có quy tắc: /t/, /d/ hoặc /id/

 1. Khi nào đọc ED/t/ ?

 Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một âm vô thanh. Âm vô thanh khi phát âm cổ họng sẽ không rung. Các âm vô thanh: /f/, /k/, /p/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

 Chúng tôi khuyến khích bạn chú ý âm cuối của động từ nguyên mẫu chứ KHÔNG phải chữ cái cuối.

 -Thí dụ:

LAUGH có chữ cái cuối là H nhưng âm cuối của
LAUGH /f/

 → Như vậy:

LAUGHED sẽ đọc là 
 /læft/ 

 Tương tự, bạn hãy đọc những từ sau với ED được đọc là /t/

talked

washes

kissed

watched

crossed

looked

missed

worked

passed

placed

stopped

used…

 1. Khi nào đọc ED/id/ ?

 Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một trong hai âm /t/ /d/.

→ Như vậy: 

WANTED sẽ đọc là
/wɔntid/

Tương tự, bạn hãy đọc những từ sau với ED được đọc là /id/

needed

ended

rested

added

hunted

started

printed

sounded

counted…

 1. Khi nào đọc ED/d/ ?

Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một âm ngoài những âm được đề cập ở hai cách đọc trên.

→ Như vậy:

LOVED sẽ đọc là
/lʌvd/

Tương tự, bạn hãy đọc những từ sau với ED được đọc là /d/

played

filled

cleaned

studied

followed

rained

stayed

boiled

called

  raised

prepared

  happened…

V. QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ NĂM: ĐỌC ĐÚNG ÂM ĐUÔI S Ở DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, VÀ SỞ HỮU CÁCH.

Khi nào một từ có đuôi S? Khi danh từ số ít chuyển sang số nhiều, khi động từ ở thì hiện tại đơn có chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít, khi thành lập sở hữu cách (chủ sở hữu + ‘S + vật sở hữu) và khi viết tắt (IS hoặc HAS viết tắt là ‘S).

Như các bạn thấy, những trường hợp có đuôi S theo như nói trên là nhiều vô số kể trong tiếng Anh. Vì vậy, nếu không nằm lòng quy tắc phát âm đuôi S ở cuối một từ thì cách phát âm của chúng ta sẽ bị …sai vô số kể. Vì vậy, bạn cần phải luyện ngay quy tắc này càng sớm càng tốt.

Có 03 cách đọc đuôi S: /s/, /z/ or /iz/

 1. Khi nào đọc đuôi S/s/ ?

DANH TỪ SỐ NHIỀU: Khi âm cuối của danh từ số ít là những âm vô thanh /f/, /k/, /p/, /t/

 -Thí dụ: 

hats

cats

lips

sticks

ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là những âm vô thanh.

 -Thí dụ: 

 He likes.

She talks.

It floats.

SỞ HỮU CÁCH: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là những âm vô thanh.

 -Thí dụ: 

Pat’s car

The cook’s recipe

VIẾT TẮT: Khi âm cuối của từ ngay trước dấu ’ là những âm vô thanh.

 -Thí dụ: 

It’s true.

That’s my house.

It’s been a while.

 1. Khi nào đọc đuôi S/iz/ ?

DANH TỪ SỐ NHIỀU: Khi âm cuối của danh từ số ít là một trong những âm sau/s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /ʤ/.

 -Thí dụ: 

wishes

churches

places

ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một trong những âm sau /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /ʤ/.

 -Thí dụ: 

 He watches tv.

The bee buzzes.

SỞ HỮU CÁCH: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là một trong những âm sau /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /ʤ/.

 -Thí dụ: 

The rose’s stem

The church’s altar

VIẾT TẮT: Không có trường hợp nào S đọc là /iz/ trong một dạng viết tắt có S.

 1. Khi nào đọc đuôi S/z/ ?

DANH TỪ SỐ NHIỀU: Khi âm cuối của danh từ số ít là âm hữu thanh (tất cả những âm còn lại trừ những âm đã được đề cập ở hai mục trên)

 -Thí dụ: 

floors

bags

cars

ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là âm hữu thanh

 -Thí dụ: 

He swims.

The bird flies.

She sings.

SỞ HỮU CÁCH: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là âm hữu thanh.

 -Thí dụ: 

Tim’s house

My friend’s car

VIẾT TẮT: Khi âm cuối của từ ngay trước dấu là âm hữu thanh.

 -Thí dụ: 

 She’s my sister.

He’s leaving.

Để phát âm đúng, bạn không thể chỉ xem lý thuyết trên đây mà phải nghe người bản xứ đọc và đọc theo nhiều lần. Nếu có giáo viên phát âm chuẩn hỗ trợ thì quá tốt. Nếu tự học, bạn có thể nghe người bản xứ đọc và đọc theo qua các video hoặc phần mềm luyện phát âm.

Comment bằng Facebook

Ý kiến của bạn:

avatar