Cách đọc âm ED cuối trong tiếng Anh

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách đọc âm ED cuối trong tiếng Anh

ED ending là phần ED thêm vào sau một động từ (thỉnh thoảng cả danh từ, nhưng hiếm). Cách đọc âm ED cuối trong tiếng Anh là cực kỳ quan trọng vì tiếng Anh có rất nhiều từ tận cùng bằng ED hoặc có ED. Phần ED này có quy tắc đọc rõ ràng và sẽ được trình bày trong bài học này.

Trường hợp 1:

                         
ED đọc /id/ nếu trước ED âm /t/, /d/

– Ví dụ:

wanted     

included

needed    

collided

Trường hợp 2:

                   
ED đọc /t/ nếu âm  trước ED f, k, p, s, sh, ch

– Ví dụ:

laughed                                                                             

kicked                                                                                

checked                                                                             

stopped                                                                             

kissed

increased

washed

watched

enhanced

Trường hợp 3:

                 
ED đọc /d/ các trường hợp còn lại

– Ví dụ:

loved                                   

moved                                 

arranged                             

scheduled                          

maximized                         

involved                              

referre

called

caused (kozd)

buzzed

raised

staged

changed

-Lưu ý: 

Quy tắc trên đây chỉ áp dụng cho động từ thêm ED, ngay cả khi động từ thêm ED này đổi chức năng thành tính từ cũng vậy. Thỉnh thoảng danh từ cũng có thể thêm ED để làm tính từ.

– Thí dụ:

three-wheeled: có 3 bánh xe

Quy tắc trên không áp dụng cho những từ tự thân đã có ED chứ không phải thêm ED vào một từ gốc.

– Thí dụ:

NAKED là tính từ có nghĩa là trần truồng, không do từ gốc nào thêm ED vào cả, nên đọc là
/neikid/, không theo quy tắc kể trên.

Tất cả trạng từ có ED thì ED đều đọc /id/:

supposedly,
allegedly

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.