Cách Phát Âm 60 Thương Hiệu Trong Tiếng Anh

Cách Phát Âm 60 Tên Thương Hiệu Nổi Tiếng Trong Tiếng Anh

Bản thân mình cũng từng phát âm sai nhiều tên thương hiệu trong này, nhất là những tên phát âm khác lạ một chút như: Gillette, Nestle, Michelin…
 
Hãy xem và click nút nghe cách phát âm 60 tên thương hiệu này để nói tiếng Anh cho “cool” mọi người nhé!
 1. Amazon /ˈæməˌzɑn/
 2. Adidas  /əˈdidəs/
 3. Adobe /əˈdəʊbi/
 4. Audi /ˈaʊdi/
 5. Bridgestone  /ˈbrɪʤˌstoʊn/
 6. Budweiser /ˈbʌdwaɪzər/
 7. Burberry /ˈbɜːrbəri/ 
 8. Cadillac /ˈkædɪlæk/
 9. Canon /ˈkænən/
 10. Cartier  /ˈkɑrtiei/  
 11. Castrol /ˈkæstrəʊl/
 12. Chanel  /ʃəˈnɛl/  
 13. Chevrolet /ˌʃɛvrəˈleɪ/
 14. Coca Cola = Coke /ˌkəʊkə ˈkəʊlə/ = /kəʊk/
 15. Colgate /ˈkoʊlgeɪt/
 16. Corona /kəˈrəʊnə/
 17. Disney /ˈdɪzni/
 18. Dior /ˌdiˈɔr/   
 19. Fedex /ˌfedˈeks/
 20. Ferrari /fəˈrɑri/
 21. Gillette /ʤɪˈlɛt/ 
 22. Gucci  /ˈguʧi/
 23. Haagen Dazs /ˈhɑgən dɑs/
 24. Heineken /ˈhaɪnəkən/
 25. Hershey’s /ˈhɜrʃiz/
 26. Hitachi /hɪˈtɑʧi/
 27. Hyatt /ˈhaɪət/
 28. Hyundai /ˈhʌnˌdeɪ
 29. Kia /ˈkiə/
 30. Lacoste /lɑˈkɔst/
 31. Lego /ˈlɛgoʊ/
 32. Levi’s /ˈlivaɪz/
 33. Lipton /ˈlɪptən/
 34. Longines /lɔːng ʒiːn/
 35. Louis Vuitton  /lu-ɪ vu-ˈi ton
 36. Marlboro /ˈmɑːrlbərəʊ/
 37. Marriott /ˈmɛriət/
 38. McDonald /məkˈdɑːnld/
 39. Mercedes /mɜːˈseɪdɪz/
 40. Michelin /ˈmɪʃəlin/
 41. Mobil /ˈmoʊbəl/
 42. Nestle /ˈnesli/
 43. Nike /ˈnaɪki/
 44. Nokia /ˈnoʊkiə/
 45. Panasonic /ˌpænəˈsɑnɪk/
 46. Peugeot /puʒˈoʊ/
 47. Pierre Cardin  /piˈɛr  ˈkɑrdɪn/  
 48. Porsche  /ˈpɔrʃ
 49. Qantas Airways  /ˈkwantəs ˈɛrˌweɪz/
 50. Reuters /ˈrɔɪtərz/
 51. Samsung /ˈsæmˌsʌŋ/
 52. Siemens /ˈsiːmənz/
 53. Skype /skaɪp/
 54. Toyota /toʊˈjoʊtə/
 55. Unilever /ˈjuːnɪliːvər/
 56. Versace  /vərˈsɑʧɪ
 57. Volkswagen /ˈvoʊlkˌswægən/ 
 58. Walmart /ˈwɔlˌmɑrt/
 59. Xerox /ˈzɪrɑːks/
 60. Zappos /ˈzæpəʊz/

 

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
2 years ago

good