Hướng Dẫn Cách Phát Âm 100 Từ Tận Cùng Bằng ATIVE

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Đọc 100 Từ Tận Cùng Bằng ATIVE

Cách Đọc ATIVE Cuối Từ

ATIVE cuối một từ hầu hết đều đọc là /ơ tiv/, trừ một số từ ngoại lệ đọc /EI tiv/, 2 ngoại lệ có ATIVE đọc /AE tiv/.

Sau đây là danh sách 100 từ tiếng Anh tận cùng bằng ATIVE phổ biến nhất:

   1. alternative 
   2. representative 
   3. conservative 
   4. initiative 
   5. relative 
   6. negative 
   7. administrative
    (ngoại lệ)
   8. native
    (ngoại lệ)
   9. narrative
   10. creative
    (ngoại lệ)
   11. legislative
    (ngoại lệ)
   12. comparative 
   13. imperative
   14. innovative
    (ngoại lệ)
   15. imaginative
    (ngoại lệ)
   16. prerogative 
   17. decorative 
   18. quantitative
    (ngoại lệ)
   19. derivative 
   20. consultative 
   21. ulcerative
    (ngoại lệ)
   22. speculative
    (ngoại lệ)
   23. cooperative 
   24. cumulative
    (ngoại lệ)
   25. operative 
   26. authoritative
    (ngoại lệ)
   27. qualitative
    (ngoại lệ)
   28. tentative 
   29. indicative 
   30. communicative
    (ngoại lệ)
   31. lucrative 
   32. informative 
   33. collaborative
   34. provocative 
   35. formative
   36. affirmative 
   37. normative 
   38. investigative
    (ngoại lệ)
   39. associative
    (ngoại lệ)
   40. sedative 
   41. commemorative
   42. preservative 
   43. illustrative
    (ngoại lệ)
   44. appreciative 
   45. interpretative
    (ngoại lệ)
   46. manipulative
    (ngoại lệ)
   47. evocative 
   48. contemplative
    (ngoại lệ)
   49. restorative 
   50. evaluative
    (ngoại lệ)
   51. curative 
   52. preoperative
   53. postoperative 
   54. predicative 
   55. generative 
   56. educative
    (ngoại lệ)
   57. participative
    (ngoại lệ)
   58. exploitative 
   59. palliative 
   60. figurative
   61. demonstrative
   62. regenerative
    (ngoại lệ)
   63. pejorative 
   64. rehabilitative
    (ngoại lệ)
   65. preventative 
   66. degenerative
    (ngoại lệ)
   67. proliferative
    (ngoại lệ)
   68. combative
    (ngoại lệ đọc AE tiv)
   69. uncooperative 
   70. laxative 
   71. superlative 
   72. unimaginative 
   73. unrepresentative 
   74. integrative
    (ngoại lệ)
   75. argumentative 
   76. vegetative (ngoại lệ)
   77. imitative
    (ngoại lệ)
   78. talkative
   79. causative 
   80. meditative
    (ngoại lệ)
   81. iterative
    (ngoại lệ)
   82. overtalkative
   83. mutative
   84. oxidative
    (ngoại lệ)
   85. neurodegenerative
   86. neoconservative
   87. permeative
    (ngoại lệ)
   88. meliorative
    (ngoại lệ)
   89. performative
   90. misrepresentative
   91. overimaginative
    (ngoại lệ)
   92. overconservative
   93. nonrepresentative
   94. noncumulative
   95. noncreative
   96. noncombative
    (ngoại lệ đọc AET tiv)
   97. noncommunicative
    (ngoại lệ)
   98. noncooperative
   99. nonspeculative
   100. nonnative
    (ngoại lệ)

 

Như vậy trong danh sách 100 từ tận cùng bằng ATIVE phổ biến trên, chúng ta có 36 từ ngoại lệ có ATIVE đọc là /EI tiv/. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy những từ này đa số đều có điểm chung là có hình thức động từ của chúng tận cùng bằng ATE đọc /eit/, do đó ATIVE đọc /ei tiv/.

Thí dụ: tính từ speculative có động từ là speculate. Tất nhiên một số từ không có hình thức động từ nào cả. Sau đây là 36 từ phổ biến có ATIVE đọc là /ei tiv/:

   1. native
    (ngoại lệ)
   2. creative
    (ngoại lệ)
   3. legislative
    (ngoại lệ)
   4. innovative
    (ngoại lệ)
   5. imaginative
    (ngoại lệ)
   6. quantitative
    (ngoại lệ)
   7. ulcerative
    (ngoại lệ)
   8. speculative
    (ngoại lệ)
   9. cumulative
    (ngoại lệ)
   10. authoritative
    (ngoại lệ)
   11. qualitative
    (ngoại lệ)
   12. communicative
    (ngoại lệ)
   13. investigative
    (ngoại lệ)
   14. associative
    (ngoại lệ)
   15. illustrative
    (ngoại lệ)
   16. interpretative
    (ngoại lệ)
   17. manipulative
    (ngoại lệ)
   18. contemplative
    (ngoại lệ)
   19. evaluative
    (ngoại lệ)
   20. educative
    (ngoại lệ)
   21. participative
    (ngoại lệ)
   22. regenerative
    (ngoại lệ)
   23. rehabilitative
    (ngoại lệ)
   24. degenerative
    (ngoại lệ)
   25. proliferative
    (ngoại lệ)
   26. integrative
    (ngoại lệ)
   27. vegetative
    (ngoại lệ)
   28. imitative
    (ngoại lệ)
   29. meditative
    (ngoại lệ)
   30. iterative
    (ngoại lệ)
   31. oxidative
    (ngoại lệ)
   32. permeative
    (ngoại lệ)
   33. meliorative
    (ngoại lệ)
   34. overimaginative
    (ngoại lệ)
   35.  
    noncommunicative
    (ngoại lệ)
   36. nonnative
    (ngoại lệ)

Đặc biệt, có 2 từ ATIVE phải đọc là /AET tiv/:

   1. noncombative
    (ngoại lệ đọc AEtiv)
   2. combative
    (ngoại lệ đọc AEtiv)

Ý kiến của bạn:

avatar