TỪ VỰNG TIẾNG ANH

21 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thực vật

21 Từ vựng chủ đề thực vật Weeping willow /ˈwiːpɪŋ/ /ˈwɪləʊ/: Cây liễu rũ Poplar /ˈpɒplə(r)/: Cây bạch dương Hawthorn /ˈhɔːθɔːn/: Cây táo gai Birch /bɜːtʃ/: Cây gỗ bu lô Apple tree /ˈæpl triː/: Cây táo Beech /biːtʃ/: [Đọc tiếp]