TỪ VỰNG

19 Từ vựng chủ đề côn trùng – bò sát

19 Từ vựng chủ đề côn trùng – bò sát Iguana /ɪˈɡwɑːnə/: Kỳ nhông,kỳ đà Centipede /ˈsentɪpiːd/: Con rết Chameleon /kəˈmiːliən/: Tắc kè hoa Cicada /sɪˈkeɪdə/: Con ve sầu Praying mantis /ˌpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: Bọ ngựa [Đọc tiếp]