Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO

Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY

  Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY:Tâm thần là một nhánh của thuốc đề cập đến tâm trí con người – thường là bệnh của tâm trí biểu hiện trong hành vi [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG TIẾNG ANH

30 Từ Vựng IELTS Nâng Cao – Phần 17

30 Từ Vựng IELTS Nâng Cao – Phần 17 transition  /trænˈsɪʃn/: sự quá độ extra /ˈekstrə/:  thêm,cộng thêm fraudulent  /ˈfrɔːdʒələnt/: có tính lừa đảo annihilate /əˈnaɪəleɪt/:  tàn sát staff /stæf/:  nhân viên nói chung(không đếm [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG TIẾNG ANH

30 Từ Vựng IELTS Nâng Cao – Phần 16

30 Từ Vựng IELTS Nâng Cao – Phần 16   reverse  /rɪˈvɜːrs/: ngược,lùi insight /ˈɪnsaɪt/:  kiến thức thấu đáo relevant   /ˈreləvənt/: có liên quan omen /ˈoʊmən/:  điềm báo injury  /ˈɪndʒəri/: sự chấn thương sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/:  hy [Đọc tiếp]