blank
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo

32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo The Pope /ðə poʊp/: Đức Giáo Hoàng church /tʃɜːrtʃ/: nhà thờ Bishop /ˈbɪʃəp/: Giám mục Cardinal /ˈkɑːrdɪnl/: Đức Hồng Y Carol  /ˈkærəl/: Thánh ca Christian costumes /ˈkrɪstʃən ˈkɑːstuːm/:  [Đọc tiếp]

từ vựng chủ đề môi trường
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

55 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Môi Trường

55 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Môi Trường air pollution /er pəˈluːʃn/: ô nhiễm không khí  brink /brɪŋk/: bờ miệng (vực) canyon /ˈkænjən/: hẻm núi alternative /ɔːlˈtɜːrnətɪv/: lựa chọn thay thế (danh từ đếm [Đọc tiếp]

blank
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

38 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phật Giáo (Đạo Phật)

38 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phật Giáo (Đạo Phật) Buddhist monk /ˈbʊdɪst mʌŋk/: Sư Thầy  Buddhist nun /ˈbʊdɪst  nʌn/: Sư Cô Buddhist monastery /ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/: tu viện enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/: giác ngộ Buddhist temple /ˈbʊdɪst ˈtempl/: Chùa charity /ˈtʃærəti/: [Đọc tiếp]